HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL

Rondschrijven nr. 1

 

December 2004.

Met vreugde kunnen wij U mededelen dat Zijne Hoogwaardige Excellentie Aartsbisschop SIMON van Brussel en Belgie zijn zegen heeft gegeven aan de oprichting van een Russisch-Orthodoxe parochie van het Patriarchaat Moskou in Nijmegen. Door de grote toename van het aantal Russische immigranten en andere Russischtaligen in dit gedeelte van Nederland is langzamerhand de behoefte ontstaan aan een parochie van het Moskous Patriarchaat, die gebruik maakt van de Juliaanse kalender, het Kerkslavisch in de liturgie en de typisch Russisch-Orthodoxe gebruiken in het kerkelijk leven. Deze toenemende behoefte heeft geresulteerd in een initiatiefgroep die zich met een groot aantal handtekingen uit de regio tot aartsbisschop SIMON heeft gewend. Gezien haar geografische ligging, haar actieve stedenband met Pskov, de actuele kerkelijke situatie en het grote aantal geinteresseerden in de Russische Orthodoxie (denk aan de Universiteit en het Instituut voor Oosters Christendom), is de keuze voor een nieuwe parochie op Nijmegen gevallen.

Uiteraard is een Russisch-Orthodoxe parochie niet slechts voor Russen bestemd. De Orthodoxe Kerk bestaat weliswaar uit diverse landskerken met hun eigen lokale tradities en taal, maar zij is tegelijkertijd bovennationaal en universeel. En het is met name de Russische Kerk die dit besef in haar eeuwenlange geschiedenis hoog heeft gehouden. Omdat er in Rus-land zoveel verschillende volkeren leefden kreeg de Russische Kerk reeds vroeg ervaring met het kerstenen van andere volkeren. Zelfs de Eskimo’s in Noord Canada en Alaska zijn door Russische missionarissen tot de Orthodoxie bekeerd. Vanwege deze openheid naar niet-Russen hebben bijna alle autochtone orthodoxe Westerlingen hun geloof via de Russische Orthodoxie ontvangen. Derhalve biedt de Russische Kerk in West-Europa niet slechts een spiritueel thuis voor de vele Russische immigranten, maar heeft zij ook een duidelijke missionaire taak. Niet in de zin van het zieltjes winnen voor de Orthodoxie ten koste van andere Kerken, maar als levende getuigenis van een eeuwenoude Oosterse Christelijke traditie, die op geen enkele wijze door de huidige Westerse tijdgeest is aangetast en daarmede een waardevolle aanvulling vormt op het Christelijke spectrum alhier. Mede om deze reden en vanwege het feit dat vele Russische immigranten een Nederlandse partner hebben, zullen wij in de diensten ook veelvuldig gebruik maken van de Nederlandse taal, in ieder geval voor de wisselende lezingen en gebeden, en staat de kerk open voor iedere geinteresseerde.

De parochie is opgedragen aan de in 1989 heiligverklaarde Patriarch Tichon van Moskou en geheel Rusland, die leefde van 1865 tot 1925. De Hl. Tichon werd geboren nabij Pskov. Na zijn studies voltooid te hebben in St. Petersburg keerde hij terug naar Pskov en werd hij leraar aan het seminarie aldaar. Aan de vooravond van de 20e eeuw bevond hij zich in Noord-Amerika als bisschop van het Aleoetisch-Alaskaanse diocees, waar hij de Russische Orthodoxie in het Westen leerde kennen en zich toen al beijverde voor de zelfstandigheid van de Orthodoxe Kerk in Amerika. Met zijn zegen werd een groot deel van het officie in het Engels vertaald. Zeven jaar later werd hij teruggeroepen naar Rusland en als aartsbisschop aangesteld in het diocees van Jaroslavl. Toen de revolutie uitbrak in 1917 werd hij, inmiddels Metropoliet, tot voorzitter gekozen van het eerste vrije Lokale Concilie sinds Peter de Grote en tijdens ditzelfde Concilie gekozen tot de eerste Patriarch van de Russische Kerk sinds de afschaffing van het Patriarchaat door dezelfde Peter de Grote. Maar amper verkozen tot het hoogste ambt in de Russische Kerk tekende zich zijn ware roeping af: het martelaarschap van een kerkelijk leider tijdens een van de gruwelijkste en omvangrijkste christenvervolgingen sinds de dagen van Nero, die de Russische Kerk binnen twee decennia bijna volledig zou vernietigen. Hoewel de Hl. Tichon niet letterlijk de marteldood is gestorven, is hij als gevolg van diverse zware gevangenschappen en een niet aflatende geestelijke terreur op zijn 60e als een lichamelijk gebroken mens voor de eeuwigheid geboren. Door het behouden van zijn kerkelijke en geestelijke waardigheid temidden van een duivels inferno heeft hij de eenheid binnen de Kerk en haar integriteit weten te bewaren en is hij tot symbool geworden van de miljoenen Russische gelovigen, martelaren en belijders die in de 20e eeuw hun leven om Christus wil hebben gegeven. De Kerk van Christus is gebouwd op het bloed der martelaren en zo is de Heilige Patriarch Tichon een van de lichtende spirituele pijlers waarop de herrijzende Russische Kerk, zowel in het Moederland als in de diaspora, kan steunen. Ook wij hopen op de geestelijke steun en hemelse voorspraak van onze patroonheilige bij het bewaren van onze eenheid en kerkelijke waardigheid.

Wij beseffen terdege dat het opstarten van een nieuwe parochie geen eenvoudige zaak is en er veel praktische problemen moeten worden overwonnen. In ieder geval willen wij zo snel mogelijk met de diensten beginnen en zijn wij dankbaar dat wij voorlopig op de zaterdagochtend in de Byzantijnse kapel aan de Dobbelmannweg nr. 3 terecht kunnen. Ook kunnen wij voorlopig om praktische redenen niet meer dan twee diensten per maand verzorgen. Bijgesloten vind U de kerkelijke kalender t/m maart 2005. De geplande diensten vinden plaats op die momenten dat de kapel vrij is en zij vormen derhalve geen liturgische samenhang met het kerkelijk jaar. Op dit moment zijn er enkele opties op andere ruimtes, waar wij op de zondagen terecht kunnen. Wij hopen dat wij U eind maart kunnen berichten over een eigen ruimte, waar wij meer liturgische vrijheid zullen hebben.

U zult begrijpen dat wij in deze beginfase voor hoge kosten staan. Niet alleen moet voor iedere dienst huur voor de ruimte en reiskosten voor de priester worden betaald, maar er moeten ook veel liturgische attributen worden aangekocht. Wij vragen U daarom ons naar vermogen financieel te willen steunen, ofwel eenmalig, ofwel door een vast bedrag per maand te storten. Ook kunt U tijdens de diensten Uw giften doneren. Ons gironummer is: 1980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Daarnaast is alle andere hulp van harte welkom: bij het klaarmaken van de kerkruimte, het zetten van koffie, het verzorgen van feestelijke ontvangsten, het opruimen, het maken van kerkelijk meubilair etc.

Wij bedanken bij deze alle mensen die betrokken zijn geweest bij de oprichting van deze parochie, middels hun handtekeningen, donaties en praktische hulp en wij hopen een ieder te kunnen begroeten op onze eerste Goddelijke Liturgie, de tweede dag van het Russische Kerstfeest, 8 jan 2005 om half 11.

Mede namens de initiatiefgroep,

 

 

 Приход Московского Патриархата