HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL

Rondschrijven nr. 2

 

Maart 2005.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde start van onze nieuwe parochie. Onverwacht veel gelovigen wisten de weg naar de kerk te vinden om de diensten mede te vieren, en ook de komst van vader Silouan uit Eindhoven en vader diakon Paul uit Rotterdam op onze eerste dienst hebben wij zeer gewaardeerd. Het koor breidt zich inmiddels langzaam uit en leert in snel tempo de verschillende diensten en gezangen. Daarnaast zijn vele mensen behulpzaam bij de organisatie en andere noodzakelijke werkzaamheden. Wij hopen dat op deze manier de parochie langzaam doch gestaag wortel mag schieten op Nijmeegse bodem en een centrum mag worden van de Russische Orthodoxie in de regio.

Ons belangrijkste streven op dit moment is het vieren van de Goddelijke Liturgie op de zondagen. Er dienen zich reeds mogelijkheden aan, maar tot de zomervacantie blijven wij in ieder geval op de zaterdag in de Byzantijnse kapel, waar wij ons voorlopig goed thuisvoelen.

In ons eerste rondschrijven hebben wij U reeds gevraagd ons naar vermogen financieel te willen steunen om de doorgang van de diensten en de noodzakelijke aankopen te kunnen bekostigen. Wij willen U bedanken voor de grote vrijgevigheid die U tijdens de diensten laat blijken. Deze is ruim voldoende om de lopende kosten te dekken, maar niet voldoende om grotere uitgaven te doen met betrekking tot de toekomst. Aangezien wij op dit moment nog maar weinig diensten hebben, vragen wij U, wanneer U onze parochie een goed hart toedraagt, ook regelmatig een bijdrage op onze rekening te willen storten, zodat wij een vast inkomen hebben, waar wij onze plannen voor de toekomst op kunnen afstemmen. Ons reke-ningnummer is: Postgiro 1980837 t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon. Degenen die de bij-gevoegde acceptgirokaart willen gebruiken vragen wij niet te vergeten Uw volledige naam en adres en banknummer in te vullen.

Inmiddels hebben wij ook een website geopend, zodat U makkelijker op de hoogte kunt blijven van de diensten en de activiteiten van de parochie. Daarnaast willen wij de website gebruiken voor een uitgebreid informatieaanbod over de Orthodoxie, zowel in het Nederlands als in het Russisch. Voorlopig is alles nog bescheiden van opzet, maar U kunt ons reeds bereiken op www.orthodox-nijmegen.nl. Bijgesloten vind U de kerkelijke kalender t/m juni 2005. Helaas was de kapel niet altijd vrij op belangrijke dagen, maar we zijn blij dat we in ieder geval op Goede Vrijdag en Pasen terecht kunnen. Een andere belangrijke datum is zaterdag 9 april, wanneer wij twee dagen na het feest van de Aankondiging en de gedachtenis van de Hl. Patriarch Tichon voor de eerste keer ons parochiefeest vieren. Wij hopen dat vladyko Simon op deze dag zal kunnen voorgaan tijdens de Goddelijke Liturgie. Na afloop is er een feestelijke ontvangst. Wanneer U iets mee wilt nemen, bedenk dan dat in verband met de Vasten op deze zaterdag geen vlees, zuivel of eieren wordt gegeten.

De tijd van de Grote Vasten en Pasen vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Hoewel het moeilijk is de Grote Vasten te volbrengen zonder de begeleidende diensten in de kerk, zoals in ons geval, is het toch belangrijk de vastenregels zo veel mogelijk te volgen. De vastenregels zijn er namelijk speciaal voor ons. Wij vasten niet om God een plezier te doen, maar om onszelf op een zinvolle manier voor te bereiden op het Paasfeest. Wanneer wij dus niet vasten, dan doen wij alleen maar onszelf te kort, en niet God of de Kerk. In de vastentijd proberen wij ons bewust los te maken van deze wereld om ons oog beter te kunnen richten op het verloren Paradijs, de plaats waar wij uiteindelijk thuishoren en waar Christus ons middels zijn Opstanding naar terugvoert. De vasten kent derhalve zowel een lichamelijk als geestelijk aspect. In de lichamelijke vasten onthouden wij ons van alles wat ons vasthoudt aan deze wereld; en niet alleen van voedsel dat het symbool is van het aardse leven (in het Paradijs hadden wij geen voedsel nodig), maar ook moeten wij vasten met onze ogen, met onze oren, etc. Dit alles maakt het makkelijker onze geest actief te richten op onze terugkeer naar het Paradijs, een terugkeer naar ons eigenlijke menszijn zoals God ons geschapen en bedoeld heeft, als ikoon van Christus. Onze reis is die, naar de wereld achter de iconen, zodat wij ons met Pasen kunnen voelen als in een icoon, als levend in een getransfigureerde wereld, los van plaats en tijd. Daarom is het geestelijk gebed voor de icoon een tweede voorwaarde voor het welslagen van de vasten. Lichaam en geest zijn een, daarom is lichamelijk vasten zonder geestelijk vasten even zinloos als geestelijk vasten zonder lichamelijk vasten. De Kerk leert ons reeds vanaf de eerste eeuwen de volgende regel: onthouding van vlees, vis, olie, zuivelproducten, eieren en alcohol. Op de zaterdagen en zondagen is de vasten lich-ter; olie en wijn zijn toegestaan en op zondag wordt er wel vis gegeten. En door de week gebruikt men heden ten dage ook wel olie. (In individuele gevallen gelden er uit gezondheidsoverwegingen uitzonderingen, maar nooit zonder eerst Uw geestelijk vader of priester daarover te hebben geraadpleegd). De geestelijke vasten concentreert zich rond het gebed van Efraim de Syrier, dat wij nu iedere morgen door de week bidden:


Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van ledigheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.

(Grote buiging)
Maar schenk mij, Uw dienaar,
de geest van reinheid, nederigheid, geduld en liefde.

(Grote buiging)
Ja, Heer en Koning, doe mij mijn eigen fouten zien en niet mijn broeder veroordelen,
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(Grote buiging)
Heer reinig mij, zondaar. (12x met kleine buigingen)
(Herhaling van het gebed met alleen op het einde een grote buiging)Wanneer wij ons op deze manier naar lichaam en geest hebben voorbereid en op Goede Vrijdag Christus gezamenlijk ten grave hebben gedragen, waarmee Hij Zich volledig met de mensheid heeft vereenzelvigd, dan zijn wij klaar Hem in Zijn Opstanding te volgen en kunnen wij op het lichtend feest van Pasen uit het diepst van ons hart elkander toeroepen:

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Myronzalving:

29 jan.: Anna Tamliani; Anna Kasimbekova.

12 febr.: Sofia Makarova.

 

 

 Приход Московского Патриархата