HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 6 - Maart 2006
 

   

   Beste parochianen en vrienden van de parochie,

   Wij nodigen U allen van harte uit aanwezig te zijn op de viering van ons Parochiefeest op Zaterdag 8 april a.s. Zijne Hoogwaardige Excellentie Aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie zal voorgaan in de Bisschoppelijke Liturgie, die begint om 10.30h. Na afloop vindt er een feestelijke ontvangst plaats.

   Wij zijn zeer verheugd dat Vladyko Simon in de gelegenheid is om op ons parochiefeest in ons midden te zijn en voor te gaan in de Goddelijke Liturgie. Het is de eerste keer dat Vladyko Simon onze jonge parochie bezoekt en aangezien de volheid van de Kerk pas zichtbaar wordt in de gemeente, verenigd rond de bisschop, kunnen wij deze gelegenheid beschouwen als een nieuwe mijlpaal in het leven van onze parochie.
   Wanneer U iets mee wilt nemen voor de receptie na afloop, bedenk dan dat i.v.m. de Grote Vasten op deze dag geen vlees, zuivelproducten of eieren worden gegeten. Vanwege het feest is op deze dag wel vis en wijn toegestaan, evenals de dag ervoor op het feest van de Annunciatie van de Moeder Gods.
   In verband met de viering van ons parochiefeest op zaterdag, komt de normale zondagsdienst op 9 april (tweede zondag van de maand) te vervallen.

   Met medewerking van enkele parochianen organiseerde de ‘Stedenband Nijmegen-Pskov’ met Orthodox Kerstfeest een Russische ‘Jolka’ (kinderfeest rond de kerstboom). Meer dan 150 kinderen en volwassenen uit Nijmegen en verre omgeving namen aan dit feest deel. Door de aanwezigheid van ons boeken- en iconenwinkeltje vonden weer nieuwe mensen de weg naar onze kerk.

   Het bezoek aan onze parochie van een eorgische kinderarts heeft geresulteerd in een hulpactie voor een ziekenhuis in Georgie voor kinderen met tuberculose. Er werd door de parochianen veel kinderspeelgoed verzameld, dat inmiddels naar het ziekenhuis is opgestuurd. Wellicht volgen er nog nieuwe acties om deze kinderen te helpen.

   Reeds twee weken na ons parochiefeest is het Pasen. Helaas zijn wij dit jaar niet in staat om Goede Vrijdag in de kerk te vieren, maar net als vorig jaar vieren wij op de eerste dag van Pasen om 5 uur ’s middags de feestelijke Paasvespers. Na de Vespers is er gelegenheid om de pascha, koelitsj, eieren en andere meegenomen paasgerechten te laten zegenen, en nuttigen wij in parochieverband de paasmaaltijd.
   Voor de diensten in de Goede Week en de Paasnacht verwijzen wij naar het klooster van de Moeder Gods in Asten, de parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven, en iets verder weg, maar volgens de Russische traditie, de parochie van de Heilige Alexander Nevskij in Rotterdam en de parochie van de Heilige Nikolaas in Amsterdam (zie de ‘links’ op onze website).

   Gedurende de gehele Paastijd tot aan de teruggave van Pasen op de woensdag voor Hemelvaart beginnen wij al onze gebeden met het Paastropaar:

   “Christus, opgestaan van de doden,
overwon de dood door Zijn dood,
aan allen in de graven schonk Hij het leven.” (3x),

in plaats van het gebed: “Hemelse Koning”. Daarnaast begroeten wij elkaar gedurende deze tijd met de uitroep: “Christus is opgestaan!”, waarbij wij antwoorden: “Hij is waarlijk opgestaan!”.

   En de Opstanding van Christus en onze eigen opstanding indachtig, wordt er in de Paastijd gedurende de diensten en bij het gebed thuis ook niet meer geknield. Pas op de eerste dag van Pinksteren, tijdens de Vespers met de knielgebeden, knielen wij weer voor de eerste maal in deemoed neer, en vangen wij onze gebeden weer aan met de aanroeping van de Heilige Geest:

   “Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid,
Die alom tegenwoordig zijt, en alles vervult,
Schatkamer van het goede, en Schenker van het leven,
kom en verblijf in ons, reinig ons van alle smet,
en red onze zielen, o Goede.”

   Wij vieren deze Vespers met de knielgebeden direct na de Goddelijke Liturgie op Pinksterzondag en hopen daarna te gaan picknicken in de natuur. Mochten de weersvoorspellingen voor die dag niet gunstig zijn, dan verplaatsen wij de picknick naar de laatste zondag van ons kerkelijk seizoen, net als vorig jaar. Voor de laatste informatie, zie onze website: www.orthodox-nijmegen.nl .

   Op zondag 14 mei, na de Goddelijke Liturgie, houden wij onze eerste algemene parochievergadering (in een zaaltje van de nabijgelegen RK-kerk). Wij zullen dan de kerkelijke statuten van het Patriarchaat Moskou m.b.t. de organisatie van de parochie, enigszins aangepast aan de Nederlandse en onze eigen specifieke situatie, bespreken en vaststellen om ter goedkeuring aan de bisschop voor te leggen. Daarnaast moet er een parochieraad worden gekozen en een kascontrolecommissie. Ook het financieel verslag over 2005 moet worden goedgekeurd. Een concept van de kerkelijke statuten zal tegen die tijd beschikbaar komen.
   Voor deze vergadering is iedereen die zich betrokken voelt bij onze parochie van harte uitgenodigd.

   Dan rest mij U een goede voortzetting van de vastentijd toe te wensen, en voor Pasen:

    Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door de dienst van de Opname van Bekeerlingen en de Hl. Myronzalving:
8 jan.: Nika Muskens.

Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
12 febr.: Natalia Makarova; Valentin Gorlov.


 

 


 Приход Московского Патриархата