HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 7 - Juni 2006.
 

   

   Beste parochianen en vrienden van de parochie,

   Het hoogtepunt van het afgelopen kwartaal was uiteraard de viering van ons parochiefeest op 8 april in de aanwezigheid van aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie, die onze parochie voor de eerste maal bezocht. In een stampvolle Byzantijnse Kapel ging vladyko Simon voor in de Bisschoppelijke Liturgie, geassisteerd door vader Sergi Merks, de rector van de parochie, vader Grigory Krasnotsvetov, de secretaris van het bisdom, vader Anton du Pau en vader Sergi Standhardt uit Amsterdam en vader diakon Paul Smeets uit Rotterdam. De dienst verliep zeer gebedsvol en er werd op ingetogen wijze gezongen. In het Orthodoxe kerkelijke bewustzijn is de volheid van de gehele Kerk zichtbaar in de gemeente, verenigd rond de lokale bisschop. Zo is de bisschop geen afgevaardigde van de kerkelijke hierarchie of de patriarch, hij is als middelpunt van de lokale gemeente het symbool van de Kerk in haar totaliteit, zoals dat prachtig tot uitdrukking komt in de structuur van de Bisschoppelijke Liturgie, waarbij de bisschop in het midden van de kerk gekleed wordt in zijn Bisschoppelijke waardigheid en na de aanvang van de dienst uiteindelijk alleen achterblijft temidden van de gelovigen totdat hij bij de Kleine Intocht door de geestelijkheid wordt ‘opgehaald’ om in het altaar het Bloedeloze Offer te voltrekken.
    Na al eerder formeel erkend te zijn, werd onze parochie op deze wijze definitief kerkelijk bevestigd en opgenomen in het geheel der Orthodoxe Kerk.
    Na afloop van de dienst stond vladyko Simon stil bij de bijzondere rol die patriarch Tichon speelde in de Russische Kerk tijdens een van haar moeilijkste beproevingen en hoe nu, een eeuw later, in zijn naam en onder zijn voorspraak ook in dit stukje Nederland de Russische Orthodoxie tot wasdom komt. Vervolgens bedankte hij allen die hadden bijgedragen aan de oprichting van de parochie en haar voorspoedige ontwikkeling. Als blijk daarvan ontvingen enkele parochianen een Bisschoppelijke oorkonde: Matoesjka Elena, Gerard Damen, Larisa Cheskidova en Sergey Savtchenko.
    Vader Sergi bedankte op zijn beurt de bisschop voor zijn komst en concelebratie en overhandigde hem als dank een Nijmeegse specialiteit: een Mariekenbrood, afgeleid van Marieken van Nimwegen, een Rooms-Katholiek evenbeeld van Maria van Egypte, wier aandenken juist dit weekend werd gevierd.
    Tijdens de ontvangst na afloop van de dienst konden de bisschop, de gasten en de parochianen onder het genot van de overvloedige vastengerechten in een gemoedelijke atmosfeer bijpraten, met elkaar kennismaken en van gedachten wisselen.
    Ook de pers was deze dag vertegenwoordigd en TV Gelderland zond de hele avond fragmenten van de dienst uit, gevolgd door een interview met de bisschop. Al met al was deze dag een kroon op het werk van allen die het afgelopen anderhalf jaar op een of andere wijze aan de opbouw van de parochie hebben bijgedragen.

   Op 14 mei, na de Goddelijke Liturgie, vond de eerste Algemene Parochievergadering plaats. Na een uitgebreide bespreking werden de nieuwe Parochiele Statuten aangenomen en in aansluiting daarop werd de eerste Parochieraad gekozen, bestaande uit de rector als voorzitter, Frank (Afanasy) Elfrink als secretaris en Gerard (Kornily) Damen als penningmeester. Ook werd het financiele verslag over 2005 goedgekeurd en voor het komend jaar werd een kascontrolecommissie gekozen. Tot slot werd een speciale commissie ingesteld die de mogelijkheden van een eigen kerk moet onderzoeken.

   De laatste tijd bereikten mij verschillende vragen m.b.t. kaarsenverkoop bij ons in de kerk. Naar aanleiding daarvan zou ik het volgende willen zeggen.
    Het branden van kaarsen kent verschillende aspecten. Op de eerste plaats symboliseren de brandende kaarsen het Goddelijk Licht dat in onze wereld schijnt. Zo worden ook de lezers en de geestelijkheid bij het lezen met kaarsen bijgelicht, opdat het gebed en het Woord Gods door het Goddelijk Licht wordt verlicht. In onze kerk wordt derhalve voor het begin van de dienst het kaarslicht vanaf het altaar verspreid. Daarnaast symboliseren zij onze brandende liefde en ons omhoogstijgend gebed tot God. Ook de kaarsen die wij branden bij de verschillende iconen van de Moeder Gods en onze geliefde heiligen, symboliseren ons gebed tot God Zelf. Wij vragen de Moeder Gods en de heiligen in ons gebed om hun voorspraak bij God en wij vereren in de heiligen juist hun gelijkenis met Christus. Op de meeste Moeder Gods-iconen wijst zij ook in de meest letterlijke zin naar Christus Zelf.
    De kaarsen die wij branden bij de panichidatafel symboliseren eveneens ons omhoogstijgend gebed tot God voor de redding van de zielen van de overledenen. Maar ook symboliseert het hun aanwezigheid tijdens de dienst, want de hemelse en de aardse Kerk zijn een, en wij allen, de heiligen, de overledenen en de aanwezigen dragen gezamenlijk de dienst op aan God.
    Het laatste en niet onbelangrijkste aspect van het branden van kaarsen in de kerk is de betekenis van de kaarsenverkoop. De kaarsenverkoop is de kurk waarop de Orthodoxe Kerk van oudsher drijft, niet slechts in financiele zin, maar ook in spirituele zin, want voor iedere kaars die wij branden moeten wij een offer brengen. Een kaars opsteken is niet vrijblijvend, ons gebed tot God is niet vrijblijvend, het vraagt van ons een offer, zowel spiritueel als materieel. Met het kopen van kaarsen brengen wij dat dubbele offer: de nederigheid in ons gebed tot God en tegelijkertijd het financiele offer dat dit gezamenlijk gebed tot God mogelijk maakt: het onderhoud van de kerk en de organisatie van de parochie. Zo komen in de brandende kaars als in een prisma alle bovengenoemde facetten van het kerkelijk gebed tezamen.
    Daarom spreekt het voor zich, dat ook wanneer er even niemand aanwezig is bij de kaarsenverkoop, wij minstens het verschuldigde bedrag voor de kaarsen offeren. En ook de mensen die zelfmeegebrachte kaarsen willen opsteken (gekocht in onze geliefde bedevaartsplaatsen, kloosters en kerken in Rusland of elders), wordt vriendelijk verzocht een overeenkomstig bedrag neer te leggen als persoonlijk offer voor de lokale Kerk en tot onderhoud van de plaats van het gebed. Op deze manier doen wij recht aan de diepere betekenis van het branden van kaarsen en geven wij geen aanstoot aan anderen.

   Het Pinksterfeest viel dit jaar precies op de tweede zondag van de maand, zodat wij voor de eerste maal dit grote feest en de voltooiing van Pasen in eigen kring konden vieren en ook de knielgebeden gezamenlijk konden bidden. Zo kunnen wij weer met een nieuwe geest de ‘tijd na Pinksteren’ binnengaan. De dag kon op zeer plezierige wijze worden afgesloten met een zonovergoten picknick in het park.

   Onze laatste dienst dit seizoen vieren wij op zondag 9 juli. We besluiten de dienst met een gezamenlijk reisgebed om de zegen van God af te smeken over de reizen die wij in deze vakantieperiode maken. Gedurende de gehele maand augustus zijn er geen diensten en de eerste dienst van het nieuwe kerkelijke seizoen is op zondag 10 september. Eind augustus ontvangt U in ieder geval een nieuw Rondschrijven met de kerkelijke kalender t/m december 2006. Daarnaast kunt U alle informatie over de parochie vinden op onze website: «www.orthodox-nijmegen.nl».

   Ik hoop U allen op 9 juli, de laatste dienst van dit seizoen, te begroeten en ik wens U daarna een goede vakantieperiode toe,


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
26 maart: Anna Wolodina.


 

 

 

 Приход Московского Патриархата