HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 10 - Maart 2007.
 

   Beste parochianen en vrienden van de parochie,


Wij nodigen U allen van harte uit aanwezig te zijn op de viering van ons Parochiefeest op maandag 9 april a.s., Tweede Paasdag, in de Byzantijnse Kapel. De pontificale Paasliturgie met processie en de overbrenging van onze nieuwe relieken vangt aan om 10.30h. en wordt afgesloten met een traditionele Paasmaaltijd.

Dit jaar valt de Orthodoxe Paascyclus gelijk met die van het Westen. Dus alle dagen van de Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen op dezelfde data als de Westerse kalender.

Op Goede Vrijdag, 6 april , vieren wij ’s avonds om 19.00h. een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren. Ik doe een beroep op U om in ieder geval op deze dienst aanwezig te zijn. Zonder het Lijden en het Kruis is er geen Opstanding en zonder de viering van Goede Vrijdag is er geen ware viering van Pasen. Gedenken wij hier de tekst van de Heilige Apostel Paulus, die hij schreef aan de Romeinen (Rom. 6, 3-8), en die wij lezen tijdens de doopdienst:

“Broeders, wij allen die in Christus Jesus zijn gedoopt, zijn in Zijn Dood gedoopt. Door de Doop zijn wij dus met Hem begraven in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden werd opgewekt door de Majesteit des Vaders, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als we met Hem zijn samengegroeid in de gelijkheid aan Zijn Dood, dan zullen we het ook worden in de gelijkheid aan Zijn Verrijzenis. We weten immers dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde vernietigd zou worden, en wij voortaan niet meer slaaf van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, die is daardoor rechtens vrij geworden van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, dan zullen wij ook - dat is ons geloof - met Hem leven.”

Vergeet U niet om bloemen mee te nemen voor de plasjtsjenitsa, het graf van Christus. Deze bloemen zullen ook weer gebruikt worden op de Tweede Paasdag ter verfraaiing van de kerk.

Op zaterdag 7 april, Paaszaterdag, valt precies het feest van de Aankondiging en het feest van de Hl. Tichon, ons parochiefeest. U begrijpt dat het zowel om liturgische als om praktische redenen niet mogelijk is om op deze Stille Zaterdag voor de Paasnacht ons Parochiefeest op feestelijke wijze te vieren. Daarom maken wij van de gelegenheid gebruik om ons parochiefeest te verplaatsen naar de Tweede Paasdag, wanneer iedereen een vrije dag heeft en wij in de gelegenheid zijn in de Paasweek een Paasliturgie met Processie te vieren om zo, hopelijk met vele gelovigen uit andere parochies, de Paasvreugde met elkaar te kunnen delen. En aangezien wij nog geen Paasnachtdienst hebben, is het voor onszelf een grote vreugde om dit jaar ook de Paasliturgie te kunnen vieren. Onze gebruikelijke Paasvespers op Eerste Paasdag komt daarmee te vervallen. Paasgerechten kunnen worden gewijd op de Tweede Paasdag.

Tijdens de Processie worden voor de eerste maal op plechtige wijze onze Relieken van de Hl. Tichon, de Hl. Sergi van Radonezj, de Hl. Serafim van Sarov, de Hl. Johannes van Kronstadt en de Hl. Filaret van Moskou in hun nieuwe Reliekenschrijn uitgedragen. Wij danken vader Anton du Pau hartelijk voor het feit dat hij de Reliekenschrijn heeft verfraaid en geschikt gemaakt voor het plaatsen van vijf Heilige Relieken. Vanaf dit moment kunnen de Relieken altijd gedurende de diensten worden vereerd.

Na de dienst zal onze parochiaan en architect Adriaan de Winter zijn maquette onthullen van een mogelijk nieuw te bouwen Russische kerk in Nijmegen. Deze officiele onthulling vormt gelijk het begin van de werkzaamheden van een nieuw op te richten stichting, die zich bezig gaat houden met de praktische uitwerking van de plannen en het werven van de benodigde fondsen. We beseffen dat dit een project is voor de lange termijn, maar wat voor de mens onmogelijk lijkt is mogelijk bij God! Wij vertrouwen daarbij op Uw gebed en de voorspraak van de Heilige Tichon.
   Aartsbisschop Simon laat zich deze dag verontschuldigen. Naast de gebruikelijke drukte rond Pasen viert hij deze week ook zijn 20-jarig bisschopsjubileum en is het voor hem onmogelijk te komen.

Op zondag 13 mei houden wij na de Liturgie onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Iedereen die de Parochie een goed hart toedraagt is daarvoor uitgenodigd. De notulen van de vorige vergadering, het door de kascommissie gecontroleerde financieel verslag en de agenda zullen op zondag 22 april achter in de kerk te verkrijgen zijn. Heeft U zelf nog punten voor de agenda, geef deze dan door aan de secretaris, Frank Elfrink. Ik wijs U, wellicht ten overvloede, op Uw verantwoordelijkheid, want de Algemene Parochievergadering is volgens onze kerkelijke statuten het hoogste bestuurlijke orgaan van de Parochie.

Ook dit jaar valt Pinksteren precies op de vierde zondag van de maand, 27 mei, zodat wij dit belangrijke feest van de komst van de Heilige Geest in eigen kring kunnen vieren. Na afloop van de Pinkstervespers met de knielgebeden, wanneer wij voor de eerste maal sinds Pasen weer deemoedig neerknielen, houden wij, bij mooi weer,onze traditionele Pinksterpicknick in het park.

Zondag 14 januari vingen wij het nieuwe jaar aan met een driedubbel feest: De Besnijdenis des Heren, de Hl. Basilius de Grote en het Russisch Nieuwjaar. Na het Nieuwjaarsmoleben vierden wij voor de eerste maal de Jolka in eigen kring. Ondanks het feit dat er zaterdag al een Jolkaviering was georganiseerd door de ‘Stedenband Nijmegen-Pskov’ hadden zich toch meer dan 45 kinderen ingeschreven om de Jolka in kerkelijke kring te vieren. Het zaaltje kon amper alle kinderen met hun ouders en de overige parochianen bevatten. Dank zij de inspanningen van Elena Tsjernova en niet te vergeten Vadertje Vorst en Snjegoerotsjka werd het een zeer geslaagde middag voor jong en oud, waarvan de foto’s op onze website getuigen.

Ondanks het feit dat wij nog niet over een eigen ruimte beschikken heeft Sergey Savchenko een Russische religieuze uitleenbibliotheek opgezet. Op de Russische pagina van onze site kunt U de aanwezige titels raadplegen en na iedere dienst kunt U de boeken lenen of terugbrengen. Wilt U overtollige boeken aan onze bibliotheek schenken, dan kunt U contact opnemen met Sergey.

Dan rest mij U een goede voortzetting van de vastentijd toe te wensen en hoop ik U te mogen begroeten op Goede Vrijdag en op Tweede Paasdag. Voor Pasen alvast:

    Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door de dienst van de Opname van Bekeerlingen en de Hl. Myronzalving:
28 jan.: Johannes van Nimwegen.

 

 

 

 Приход Московского Патриархата