HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 11 - Juni 2007.
 

  Beste parochianen en vrienden van de parochie,

De vakantieperiode breekt weer aan en dat betekent dat wij onze laatste dienst dit seizoen vieren wij op zondag 8 juli. Deze dienst wordt besloten met een gezamenlijk reisgebed om zo de zegen van God af te smeken over de reizen die wij in deze vakantieperiode zullen maken.

Gedurende de maand augustus zijn er geen diensten en onze eerste dienst na de vakantie is op zondag 10 september. Na de Liturgie houden wij dan een moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. Eind augustus ontvangt U in ieder geval een nieuw rondschrijven met de kerkelijke kalender t/m december 2007. Daarnaast vindt U altijd alle informatie over de parochie op onze website: www.orthodox-nijmegen.nl.

Met ingang van september 2007 zullen wij naast de diensten op de 2e en 4e zondag van de maand ook op de 5e zondagen van de maand de Liturgie vieren. Dat wil zeggen dat wij in september op drie zondagen dienst zullen hebben.

Ook maken wij het in nieuwe seizoen een begin met het geven van catechese. Op de Algemene Parochievergadering werd de grote behoefte daaraan nogmaals bevestigd en er is nu afgesproken dat vader Sergi op regelmatige basis de catechese zal verzorgen. Hij zal dat doen in het Nederlands, maar de gehele tekst wordt synchroon vertaald in het Russisch. Tegelijkertijd is er catechese voor de kinderen. Er is gebleken dat er vanuit de ouders zowel behoefte is aan Nederlandstalige als aan Russischtalige catechese voor de kinderen. Dat zou kunnen betekenen dat we met twee groepjes kinderen moeten werken. Maar in ieder geval is er tijdens de catechese voor volwassen ook catechetische opvang voor de kinderen.
      De eerste catechetische bijeenkomst zal plaatshebben op zondag 23 september, direct na de Goddelijke Liturgie.

Vele mensen hebben gehoor gegeven aan mijn oproep om zoveel mogelijk op de Goede Vrijdag-viering aanwezig te zijn. De gecombineerde middag- en avonddienst met de uitdraging van de Plasjtsjanitsa en de processie rond de kerk verliep zeer gebedsvol, mede dankzij het gebed van de vele aanwezige parochianen en het ingetogen gezang van het koor, dat wederom hard op de gezangen had gestudeerd. Deze gezamenlijke Graflegging van Christus was, gezien onze beperkte mogelijkheden, voor onze parochie een waardige geestelijke voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.

Op Maandag 7 april, Tweede Paasdag, vierden wij onze Paasliturgie, gecombineerd met ons Parochiefeest. Niet alleen voor onze eigen parochianen, maar ook voor de vele gelovigen uit andere parochies was het een grote vreugde om aan het begin van de Paasweek wederom de Paasliturgie op plechtige wijze te kunnen vieren. Zowel in de kerk als in het altaar was het weer stampvol. Ook waren dit maal veel gelovigen van de Synodale Kerk naar de dienst gekomen om, vooruitlopend op de eucharistische eenheid met het Patriarchaat Moskou, samen met ons de Eucharistie te vieren.
      Ondanks het feit dat de meeste geestelijken na de Goede Week en de Paasdiensten te vermoeid waren om naar Nijmegen te komen, konden we toch vader Grigory Krasnotsvetov, vader Anton du Pau, vader Sergi Standhardt en vader diakon Paul Smeets in ons midden verwelkomen, waarvoor onze hartelijke dank. Zo konden we elkaar in onze gezamenlijke vermoeidheid bijstaan en uiteindelijk opnieuw de ware Orthodoxe Paasvreugde uitdragen tijdens de Goddelijke Liturgie. Ook de extra meegekomen altaardienaren uit Rotterdam droegen bij aan het plechtige verloop van de dienst en de processie.
      Tijdens de processie droeg vader Anton voor de eerste maal onze Relieken in de door hem verfraaide Reliekenschrijn mee, waarna ze konden worden vereerd op de centrale analoj.
      Na de dienst presenteerde Adriaan de Winter zijn zelfvervaardigde maquette van een nieuwe kerk als officieel begin van onze inspanningen om een eigen kerk te bouwen, waarvoor wij nu de zegen zullen vragen aan Vladyko Simon en Metropoliet Kyrill van Smolensk.
      De dag werd afgesloten met een feestelijke Paasmaaltijd, waaraan de traditionele Pascha en de Koelitsj uiteraard niet ontbrak.

Op zondag 13 mei hielden wij na de Liturgie onze tweede Algemene Parochievergadering. Helaas waren er veel mensen verhinderd, maar we hebben toch de volgende beslissingen kunnen nemen:
      1. De goedkeuring van het financieel verslag van onze penningmeester Gerard Damen door de kascontrolecommissie en de Algemene Vergadering. 2. Bevestiging van de huidige Parochieraad voor de resterende twee jaar. 3. Een begin maken met catechese voor volwassenen en kinderen en het organiseren van een eigen Jolkafeest met Kerstmis. 4. Het oprichten van een nieuwe stichting die zich bezig gaat houden met het werven van fondsen en de bouw van een nieuwe kerk ten behoeve van onze parochie.

Op 17 mei jl. vond er in Moskou een historische gebeurtenis plaats. Patriarch Alexis II van Moskou en metropoliet Laurus van de Synodale (Buitenlandse) Kerk tekenden voor het oog van de wereld de Akte, waarin, na een scheiding van tachtig jaar als gevolg van de communistische terreur in het Moederland, de liturgische eenheid van beide Kerken werd hersteld. Als men bedenkt met welk een bitterheid beide Kerken tegenover elkaar hebben gestaan, dan is dit met recht een wonder van de Heilige Geest, Die meer vermag dan de onvolkomen drijfveren van de zondige mens. Maar ongetwijfeld heeft ook de niet aflatende voorspraak van de Hl. Tichon, in wie beide Kerken hun geestelijk voorloper zagen, geleid tot dit vreugdevolle moment. Beide groeperingen binnen de nu verenigde Russische Kerk kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. Zo heeft de Kerk in het Moederland, ten prooi aan de zwaarste vervolgingen sinds de Romeinse tijd, met het bloed der martelaren het Orthodoxe geloof met vallen en opstaan en met primitieve middelen bewaard en doorgegeven, terwijl de Synodale Kerk zoveel mogelijk de voorrevolutionaire geest en de oude spiritualiteit van de Russische Orthodoxie heeft kunnen bewaren in het ‘veilige Westen’. Wij hopen en bidden dat deze ‘eenwording’ de Russische Orthodoxie zal versterken, zowel in het Moederland als in de verstrooiing.
      Op zondag 10 juni, het feest van alle Heiligen van Rusland, hebben wij derhalve na de Liturgie een Dankmoleben gevierd om God te danken voor deze vreugdevolle gebeurtenis, waarvoor velen decennia lang hebben gebeden.

Bijgesloten vindt U de nieuwe kalender, die U op een zichtbare plaats kunt bewaren en een acceptgirokaart voor Uw eventuele periodieke bijdrage. Onze grootste inkomstenbron is nog steeds de kaarsenverkoop en de collecte tijdens de diensten. Aangezien wij in de zomerperiode geen diensten hebben en deze inkomsten dus wegvallen, doen wij derhalve een extra beroep op U om in deze tijd ook een kleien bijdrage via de bank te storten, opdat wij ons kerkelijk en liturgisch werk in het volgende seizoen kunnen voortzetten.

hoop U allen op 8 juli a.s., de laatste dienst voor de vakantie, te mogen begroeten.

    Met Gods zegen,


 

 

 

 Приход Московского Патриархата