HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 12 - September 2007.
 

  Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Zoals gewoonlijk ontvangt U het rondschrijven van het vierde kwartaal al in september, voor de aanvang van de diensten in het nieuwe seizoen.
      Bijgesloten vindt U de kalender van oktober t/m december 2007, met daarin nog opgenomen de drie diensten in september.
      In dit nieuwe seizoen proberen wij, naast alle tweede en vierde zondagen van de maand ook de vijfde zondag Liturgie te vieren. In september en december vieren wij derhalve drie maal de Liturgie.

In het vorige Rondschrijven stond abusievelijk dat de diensten op 10 september zouden aanvangen, dit moet natuurlijk zondag 9 september zijn. Na de Liturgie vieren wij speciaal voor de schoolgaande kinderen en alle volwassenen die cursussen volgen of bezig zijn voor een diploma, een moleben (gebedsdienst), waarin wij de zegen van God afsmeken voor een goed verloop van het studiejaar.

Op zondag 23 sept. na de Liturgie vindt de eerste catechetische bijeenkomst plaats. Vader Sergi geeft catechese voor de volwassenen en ook voor de kinderen is er tegelijkertijd catechetische opvang. De praktijk zal ons vervolgens leren hoe wij het beste kunnen omgaan met het probleem van de taal.

Helaas vallen dit jaar de ‘herfstfeesten’ van de Hl. Sergi en de Hl. Tichon op een moment dat wij geen diensten kunnen hebben, maar daarentegen valt dit jaar het Moeder Gods-feest van Pokrov precies op de tweede zondag van oktober. Wij combineren dit feest dan met de gedachtenis van deze twee heiligen, die beiden een bijzondere relatie hadden tot de Moeder Gods.

Aan het begin van het nieuwe seizoen wil ik enkele woorden wijden aan de voorbereiding op het ontvangen van de Heilige Mysterien (de Communie).
      Als wij de Heilige Mysterien ontvangen, dan ontvangen wij het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, het fundament niet alleen van ons eigen leven, maar van de gehele kosmos. Zo worden wij verenigd met onze eigen Schepper en op mystieke wijze bevestigd in ons bestaan, dat zonder de aanwezigheid van zijn Schepper zinloos en niet-bestaand is. Het ontvangen van deze Heilige Mysterien wordt dan ook in alle Orthodoxe Kerken, ondanks de praktische verschillen in de voorbereiding, met de allergrootste eerbied omgeven. De uiteindelijke bedoeling van deze voorbereiding is het reinigen van het lichaam en de ziel om zo tot een waardige tempel te worden van Christus’ aanwezigheid.
      In de Russische Kerk zijn de vaste elementen van deze voorbereiding: het vasten; het bidden van de Communiegebeden; het zo mogelijk deelnemen aan het Vigilie; en de biecht.
      De strenge kerkelijke regels met betrekking tot deze voorbereiding zijn voor het merendeel ontstaan vanuit de gewoonte om slechts sporadisch de Communie te ontvangen, soms zelfs maar een keer per jaar met Pasen. Het ontvangen van de Communie werd daardoor tot een zeer speciale gebeurtenis, waarvoor men zich zeer intensief voorbereidde. Tegenwoordig is de frequentie van het communiceren veel hoger en bij veel mensen zelfs een of meerdere malen per week. Wij zien dit in de Kerk als een zeer positieve ontwikkeling omdat het deelnemen aan de Goddelijke Liturgie zonder het ontvangen van de Mysterien nooit een volledige deelname kan zijn. En hoewel de eerbied voor het ontvangen van de Hl. Mysterien natuurlijk niet vermindert heeft dit wel gevolgen voor de voorbereiding, anders zouden we ons hele leven in constante vasten en gebed moeten doorbrengen, hetgeen ook gebeurt in de kloosters, maar dat voor de gelovigen in de wereld niet altijd haalbaar is.
      Veel geestelijke vaders in Rusland schrijven drie dagen vasten voor en naast de vaste communiegebeden het lezen van drie tot vier canons, de boetecanon tot de Heer Jezus Christus, de canon tot de Moeder Gods en tot de Beschermengel en tenslotte de canon voor de Hl. Communie . Voor mensen die dit op kunnen brengen en het gevoel hebben hier aan te moeten voldoen, is dit een goed uitgangspunt. In de Russische Kerk in Nederland wordt als minimum aangehouden: een rustige voorbereiding en vasten op de zaterdagavond, het lezen van de canon voor de Hl. Communie en het nuchter zijn vanaf twaalf uur ’s nachts (voor zieken met een noodzakelijk medicijngebruik kan met de zegen van de priester een uitzondering worden gemaakt). Eigenlijk dient men ook aanwezig te zijn in het avondvigilie, maar vaak is de afstand tot de kerk te groot en in onze parochie vieren we zelfs nog geen Vigilies, zodat het zwaartepunt toch ligt op het zelf lezen van een of meerdere canons. ’s Morgens voor de Liturgie leest men dan de communiegebeden en bereid men zich voor op de biecht.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Griekse Kerk is in de Russische Kerk de biecht onlosmakelijk met het ontvangen van de Communie verbonden. Voor de meeste Russisch-Orthodoxe gelovigen is het ondenkbaar de Communie zonder de biecht te ontvangen. Deze regel houden wij derhalve ook in onze parochie aan, want er is geen enkele reden waarom voor Russisch-orthodoxen in het Westen andere regels zouden gelden. Maar gezien onze praktische situatie moeten we onszelf wel enige beperkingen opleggen. Wanneer een priester alleen dient is het bijna onmogelijk om uitgebreid biecht te horen, dat geldt ook voor onze parochie. Vaak is er voor de aanvang van de Liturgie maar weinig tijd over om biecht te horen en het daardoor noodzakelijke biechthoren voor de Communie tijdens de dienst haalt het ritme uit de Liturgie en hoewel we gedurende deze tijd de communiegebeden lezen, mag het om liturgische redenen niet te lang duren.
      Verwacht dus geen uitgebreid biechtgesprek, beperk U tot de belangrijkste zaken en stel belangrijke vragen na de dienst. Wilt U een uitgebreide biecht, maak dan eerst een telefonische afspraak en kom wat eerder naar de kerk. Ook na de dienst kunnen er op verzoek uitgebreide biechtgesprekken plaatsvinden. Soms is het aantal communicanten te groot om uberhaupt te kunnen biechthoren. In dat geval lees ik luid de biechtgebeden, terwijl U Uw zonden in stilte belijdt. Daarna komt iedereen naar voren voor het individuele vergevingsgebed.
      Ondanks al deze praktische beperkingen blijft het belangrijk om principieel aan deze biechtpraktijk vast te houden. Men leeft daardoor in een constante staat van zelfonderzoek en dat geldt ook voor de priester, die door de biecht van de gelovigen voortdurend op zijn eigen zonden wordt gewezen. Daarnaast is het eigen aan de Liturgie dat de priester uit naam van de gelovigen voor het Altaar staat en alle zonden en noden van de gehele gemeente voor Gods Troon legt. Op deze wijze gebeurt dat in de meest letterlijke zin en wordt de biecht onlosmakelijk met de Liturgie verbonden.

Gelovigen uit andere (Griekse) parochies met een eigen geestelijk vader kunnen eventueel zonder biecht de Communie ontvangen, maar alleen na aan de priester de zegen te hebben gevraagd.
      Uit het bovenstaande zal ook duidelijk zijn geworden waarom er geen Communie uitgereikt kan worden aan niet-orthodoxen. Nog afgezien van het feit dat er met andere Kerken formeel geen intercommunie bestaat en wij niet geheel in hetzelfde geloof staan, is het ontvangen van de Mysterien zodanig met het kerkelijke en spirituele leven van de orthodoxe gelovige verbonden, dat het daarbuiten gewoon niet als sacrament kan functioneren.

Tot slot wijs ik U er nog op dat na de Liturgie, tijdens de verering van het Kruis de communiedankgebeden worden gelezen. Van degenen die de Communie hebben ontvangen wordt verwacht dat zij, na het Kruis vereerd te hebben, gedurende het lezen van deze gebeden rustig in de kerk blijven staan om mee te bidden. Van de andere gelovigen wordt verwacht dat zij in de kerk niet met elkaar in gesprek gaan, maar zich naar buiten of naar de koffiekamer begeven. Pas na beeindiging van de communiedankgebeden is de dienst afgelopen.

In de hoop U allen spoedig weer te ontmoeten, verblijf ik,

 

    Met Gods zegen,


 

 

 

 Приход Московского Патриархата