HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 13 - December 2007.
 

  Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Na de vakantieperiode hebben wij weer een goede start gemaakt en vonden veel gelovigen opnieuw de weg naar onze Kerk. Op de eerste zondag na de vakantie in september en op het feest van Pokrov was vader Anton du Pau bij ons te gast. Ook mochten wij op Pokrov de Petersburgse iconenschilder Rostislav Girvel en Marina Vasina van het iconografisch instituut in St. Petersburg begroeten die in Nederland waren voor een tentoonstelling van iconen, geschilderd door kinderen. Ondergetekende mocht deze tentoonstelling openen in de Benedictijner Abdij van Egmond.
     Ook hebben wij inmiddels een begin gemaakt met het geven van catechese.

Wij hopen dat wij in 2008 daadwerkelijk kunnen beginnen met de voorbereidingen voor het verkrijgen van een eigen kerk of kerkruimte. Inmiddels hebben wij een nieuwe stichting “Russisch kerkgebouw Nijmegen” opgericht, die zich ten behoeve van de parochie zal bezighouden met het verwerven of bouwen van een eigen kerk en de daarmee gepaard gaande activiteiten zoals fondswerving en het leggen van de noodzakelijke contacten zowel in Rusland als met de lokale overheid.
     Dankzij de onbaatzuchtige inspanningen van het bouwtechnisch bureau Jonker in Overveen beschikken wij inmiddels over gedetailleerde tekeningen van een houten kerk in oud-Pskovse stijl, inclusief de financiele doorrekening van het gehele project, rekeninghoudend met de wettelijke Nederlandse voorschriften. Hoewel we nog aan het begin staan van een lange weg zullen er waarschijnlijk het komende jaar belangrijke knopen worden doorgehakt.
     Binnenkort zal er op onze website een aparte pagina aan de nieuwe stichting worden gewijd met alle informatie.

Ook zullen wij komend jaar, zo God het wil, een nieuwe diakon in onze parochie kunnen verwelkomen om mij bij te staan op de zondagse diensten. Aangezien wij nog niet over een eigen ruimte beschikken en wij slechts twee a drie Liturgieen per maand kunnen vieren, concentreert het hele parochiele leven en het pastorale werk zich rond deze diensten, inclusief de molebens, panichida’s en dopen, waarbij de kerk en het altaar ook nog iedere keer moeten worden ingericht en opgeruimd. Vaak ontbreekt mij de tijd om mij met andere dan liturgische taken bezig te houden. Met de praktische hulp van een diakon zal mijn liturgische taak aanzienlijk worden verlicht, zodat ik mij met meer aandacht en energie op andere zaken kan richten.
     Na overleg met de bisschop en andere betrokkenen is besloten dat lector Johannes Veldmeijer uit de Nikolaasparochie te Amsterdam op zaterdag 5 april, op de viering van ons parochiefeest, door vladyko Simon tot diakon zal worden gewijd voor dienst in onze parochie. Daarnaast zal hij ook elders dienen zolang wij nog geen volledig dienstenrooster hebben.
     Lector Johannes dient al bijna 30 jaar als zanger en lezer in de Russische Kerk en is een groot kenner van de ‘oestav’. Daarnaast heeft hij vanwege zijn werk altijd zeer intensieve contacten met de Sovjetunie en Rusland onderhouden en reist hij nog geregeld naar de diversen landen van het GOS. Ook deze achtergrond zal hem van pas komen in onze overwegend Russischtalige parochie. Hij is al enkele keren bij ons te gast geweest, maar vanaf januari zal hij ter nadere kennismaking worden overgeplaatst naar onze parochie en voorlopig gaan helpen met zingen en lezen.

Ook lector Gabriel van Oostrom is inmiddels officieel als lezer aan onze parochie toegevoegd.

Voor het eerste grote feest in januari, het Kerstfeest ‘oude stijl’, moet ik U verwijzen naar de parochies in Amsterdam en Rotterdam. Wel kunnen wij de ‘teruggave’ van het Kerstfeest vieren op zondag 13 januari, op Russisch Oudjaar.
     Na deze feestelijke dienst, rond 14.00h., organiseren wij wederom een Jolkaviering voor jong en oud, dit keer in ‘de Ark van Oost’, Cipresstraat 154 in Nijmegen. Voor vragen en aanmelden kunt U contact opnemen met Elena Elfrink, tel.: 0412-627512. Zie ook de uitnodigingsbrief op onze website.

Als gevolg van een fout in de programmering kunnen wij zondag 27 januari geen gebruik maken van de kapel. Daarom maken wij van de nood een deugd en vieren wij een week eerder op zondag 20 januari, een dag na Theofanie, de Goddelijke Liturgie met Grote waterwijding. Vergeet U niet lege flessen mee te nemen.
     Ook wil ik U er nogmaals op wijzen dat het gehele jaar door gewijd water in onze parochie te verkrijgen is.

Voor het eerst in ons bestaan valt Vergevingszondag, het begin van de Grote Vasten, precies op een tweede zondag van de maand. Daarom kunnen wij eindelijk gezamenlijk op kerkelijke wijze de Grote Vasten aanvangen met de speciale Vespers en de rite van de Vergeving.
     Men zou de Grote Vasten kunnen zien als een ingedikte vorm van het ware christelijke leven, dat wij eigenlijk het gehele jaar door zouden moeten leven. Als gevolg van onze geestelijke zwakte en onze dagelijkse problemen zijn wij daartoe niet altijd in staat en daarom is het van belang toch eenmaal gedurende het kerkelijk jaar een korte periode dit christelijke leven van boetedoening en geestelijke inkeer te volbrengen. Daartoe worden wij door de Orthodoxe Kerk tijdens deze Grote Vasten op magistrale wijze liturgisch begeleid. Al op de zondagen van de Voorvasten worden wij voorbereid op deze spirituele pelgrimage die via Golgotha op Goede Vrijdag tot de Opstanding op Pasen lijdt. En de Vasten zelf vangt aan met de eerste reiniging van onze ziel: het vragen van vergeving aan de ander voor alles wat wij hebben misdaan jegens elkaar om zo onbelast de reis te kunnen aanvangen.
     De mensheid is in zijn algemeenheid voortdurend schuldig aan zijn eigen zondeval, waardoor het menselijk leven zonder onderscheid is doortrokken van ziekte, dood en narigheid. Ons eigen handelen heeft zowel direct als indirect ook zijn neerslag op het leven van anderen. Dostojevski zei al: “Iedereen is verantwoordelijk voor iedereen!”. Daarom vragen wij op Vergevingszondag vergiffenis aan iedereen om zo onze gezamenlijke schuld te belijden. Vervolgens worden wij gedragen door de Boetecanon van Andreas van Kreta, ons dagelijks gebed van Efraim de Syrier, de thema’s van de zondagen en de prachtige liturgie van de Voorafgewijde Gaven. Helaas kunnen wij niet al deze diensten vieren, maar het is van groot belang in de Vastentijd zoveel mogelijk de diensten te bezoeken om de moeiten van zowel de geestelijke als de lichamelijke Vasten te verlichten.

In verband met de viering van ons parochiefeest op zaterdag 5 april met een bisschoppelijke Liturgie en een diakonwijding, zal er op de vijfde zondag van maart geen dienst in onze kerk zijn.

Ik wens U nogmaals een zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe,
met Gods zegen


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
   30 sept.: Anna Denisova; Nadjezjda en Jevgenij Speelman; Sofia van der Horst.
   11 nov.: Elena Lazarenko.
   5   dec.: Natalja Verhoef.

 

 

 

 Приход Московского Патриархата