HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 14 - Maart 2008.
 

  Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Wij nodigen U van harte uit tot het bijwonen van ons parochiefeest op Zaterdag 5 april a.s. De Goddelijke Liturgie begint om 10.30h. en zal worden voorgegaan door Zijne Hoogwaardige Excellentie Aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie. Tijdens de Liturgie zal lector Johannes Veldmeijer tot diakon worden gewijd. Na afloop is er een feestelijke ontvangst.


     Wij zijn zeer verheugd dat wij voor de tweede maal Vladyko Simon in onze parochie mogen verwelkomen om samen met hem de Goddelijke Liturgie te vieren. Het priesterschap in de Orthodoxe Kerk valt uiteen in drie wijdingen, die van diakon, priester en bisschop, maar de volheid van het priesterschap in de Kerk ligt bij de bisschop. Aanvankelijk werden in de Oude Kerk de bisschoppen geassisteerd door de diakens, die geen sacramenten mochten bedienen, maar toen de christelijke gemeenschappen begonnen te groeien en de bisschop niet meer in staat was overal aanwezig te zijn, ontstond het ambt van priester (presbyter), die uit naam van de bisschop de Goddelijke Liturgie mocht opdragen en de sacramenten bedienen. Zij werden wel de ‘handen van de bisschop’ genoemd. Ook de diakens assisteerden de priesters aan het altaar en bij het diakonale werk uit naam van de bisschop. Zo bleef de bisschop altijd de centrale figuur in de Kerk en werd in hem de lokale Kerk belichaamd. Ook op ons altaar ligt het ‘antimension’ (een doek met daarop de afbeelding van Christus in het graf met een ingenaaide reliek, waarop het offer wordt voltrokken), dat door de bisschop is gewijd en ondertekend en waarmee hij de priester machtigt de Liturgie op te dragen. Daarom is het altijd een grote vreugde en een liturgisch hoogtepunt als de bisschop zelf tezamen met zijn priesters en diakens voorgaat in de Goddelijke Liturgie in de lokale gemeente. En dit keer is de vreugde extra groot omdat Vladyko Simon lector Johannes zal wijden tot diakon ten behoeve van onze parochie van de Heilige Tichon.
     We hebben lector Johannes inmiddels leren kennen als een serieus en sociabel mens en we zijn ervan overtuigd dat hij als diakon een grote aanwinst zal zijn voor het liturgische en kerkelijke leven in onze parochie. Wij wensen hem veel vreugde en geluk toe in zijn nieuwe kerkelijke opdracht. Axios!
     Wanneer U iets mee wilt nemen voor de receptie na afloop van de dienst, houdt er dan rekening mee dat i.v.m. de Grote Vasten er geen vlees, zuivelproducten of eieren worden gegeten. Vanwege het parochiefeest is op deze dag wel vis en wijn toegestaan evenals op de maandag erna, op het feest van de Annunciatie van de Moeder Gods.

In verband met de viering van ons parochiefeest en de datum van Pasen wijken we deze maand af van ons vaste dienstenpatroon en is er geen dienst op zondag 13 april, maar wel op zondag 20 april, op Palmzondag. Het zal dan ook de eerste keer zijn dat vader diakon Johannes bij ons dient tijdens de Goddelijke Liturgie.

Op Goede Vrijdag, 25 april, vieren wij ’s avonds om 19.00h als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Plasjtsjenitsa en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Vorig jaar was U in grote getale naar de dienst gekomen en ook dit jaar doe ik weer een dringend beroep op U de Goede Vrijdagdienst bij te wonen. Zonder Goede Vrijdag is er voor ons geen Pasen en ik herinner U nogmaals aan de woorden van de apostel Paulus: “Indien wij met Christus gestorven zijn, dan zullen wij ook met Hem leven!”
     Vergeet U ook weer niet bloemen mee te nemen voor de Plasjtsjenitsa, het graf van Christus. We zullen deze bloemen dan weer gebruiken voor de verfraaiing van de kerk op Pasen. Zo zijn de bloemen, die wij in verdriet op het graf van Christus hebben gelegd, dezelfde bloemen die ons vreugde schenken bij Zijn Opstanding!

Op zondag 27 april, het Hoogfeest van Pasen, vieren wij ’s middags om 17.00h. de plechtige Paasvespers. Na de Paasvespers worden de Paasgerechten gewijd en houden wij een gezamenlijke Paasmaaltijd.
     Voor de Paasnachtdienst verwijs ik U naar de Russische parochies van Rotterdam en Amsterdam. In de buurt van Nijmegen kunt U de Paasnachtdienst bijwonen in de Nederlandstalige parochies van het Oecumenisch Patriarchaat in St. Hubert of Eindhoven en het klooster in Asten.

Op zondag 25 mei houden wij na de Liturgie onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Iedereen die de Parochie een goed hart toedraagt is daarvoor uitgenodigd. De notulen van de vorige vergadering, het door de kascommissie gecontroleerde financieel verslag en de agenda zullen op zondag 11 mei en op de dag zelf achter in de kerk te verkrijgen zijn. Heeft U zelf nog punten voor de agenda, geef deze dan door aan de secretaris, Frank Elfrink. Ik weet dat dit soort vergaderingen bij een groot deel van onze parochianen niet erg populair zijn, daarom wijs ik U nogmaals op Uw verantwoordelijkheid, want de Algemene Parochievergadering is volgens onze kerkelijke statuten het hoogste bestuurlijke orgaan van de Parochie. En een belangrijk agendapunt is de bouw of de verwerving van een eigen kerkgebouw.

In verband met de datum van Pinksteren wijken ook de diensten in juni af van ons normale patroon. Op de 2e en 4e zondag van juni zijn er geen diensten, maar wel op de 3e en de 5e zondag. Zo vieren wij op 15 juni Pinksteren en op 29 juni, het feest van alle Heiligen van Rusland, onze laatste dienst voor de zomervakantie.

Wij hopen dit jaar op Pinksteren, na de Pinkstervespers met de knielgebeden, bij mooi weer wederom onze traditionele Pinksterpicknick in het park te houden.

Wladyko Simon heeft inmiddels zijn zegen gegeven aan ons project voor het bouwen van een nieuwe kerk. Onze nieuwe stichting ten behoeve van een nieuw kerkgebouw is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam: “Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen”, met als bankrekeningnummer: 78.57.68.696, ten behoeve van voornoemde stichting. Het bestuur bestaat, statutair bepaald, uit drie leden van de Parochieraad, nl.: vader Sergi Merks, voorzitter; Frank Elfrink, secretaris en Gerard Damen, penningmeester. Twee extra leden zijn ing. Adriaan de Winter, architect en Boris Sviderskij, die de contacten zal onderhouden met Russische sponsors.
     Het bouwtechnisch bureau Jonker in Overveen staat ons belangeloos bij in de bouwkundige en wettelijke aspecten van het bouwen van een nieuwe kerk.
     Op onze website zal een aparte pagina worden toegevoegd ten behoeve van de stichting, waarop alle informatie over de stichting zelf en de vorderingen van het project te vinden zullen zijn.
     Alle giften die aan de stichting worden gedaan worden alleen gebruikt voor de verwezenlijking van een nieuw kerkgebouw en een nieuwe iconostase. Alle andere kerkelijke vaste lasten, liturgische benodigdheden en de inrichting van onze huidige en toekomstige kerk worden betaald door de parochie zelf.

Daarom vindt U als gewoonlijk de bijgesloten acceptgirokaart, die U kunt gebruiken voor Uw eventuele gift aan de parochie om onze diensten op gepaste wijze te kunnen voortzetten.

Dan rest mij U een goede voortzetting van de vastentijd toe te wensen.

En voor Pasen wens ik U alvast:

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
   20 jan.: Elisabeth en Lia Tsjeskidova.

 

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
bankrekeningnummer: 78.57.68.696

 Приход Московского Патриархата