HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 18 - Maart 2009.
 

 Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Moesten wij ons vorige Rondschrijven aanvangen met een droevig bericht, het plotselinge overlijden van Patriarch Alexis van Moskou en geheel Rusland, nu kunnen wij vreugdevol stilstaan bij de keuze van een nieuwe Patriarch van Moskou: Kyrill, de voormalige Metropoliet van Smolensk en Kaliningrad, hoofd van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen van het Moskous Patriarchaat. Een groot deel van de geestelijkheid van het bisdom ‘Den Haag en Nederland’ van het Moskous Patriarchaat kent hem persoonlijk, ofwel vanuit zijn eerdere functie als Rector van de Leningradse Geestelijke Academie, waar velen van ons hebben gestudeerd, ofwel vanuit zijn functie als hoofd van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen. In juni 2004 was hij nog in Nederland ter gelegenheid van de plechtige inwijding van de nieuwe kerk van de Heilige Alexander Nevsky in Rotterdam en ondergetekende had het voorrecht door hem in 1999 tot priester te zijn gewijd op het feest van de icoon van de “Moeder Gods van Smolensk” in de kathedraal aldaar.
      Het is daarom voor ons in Nederland een grote vreugde om een ‘vertrouwd gezicht’ op de Patriarchale Troon in Moskou te zien. Dit doet ons des te meer voelen dat wij ook hier deel uitmaken van een grote kerkelijke familie, hoe omvangrijk de ‘wereldwijde’ Russisch-Orthodoxe Kerk ook is geworden.
      De keuze van Patriarch Kyrill leidt een nieuwe epoche in voor de Russische Kerk. Was Patriarch Alexis meer een gedecideerde diplomatieke ‘staatsman’, die de Russische Kerk vanuit het niets weer op de Russische kaart heeft gezet, haar eenheid heeft bewaard en haar uiteindelijk tot een belangrijke maatschappelijke factor naar Byzantijns model heeft gemaakt, Patriarch Kyrill is meer een begiftigd prediker die de nadruk zal leggen op het innerlijke leven van de Kerk en haar missionaire activiteiten in de Russische samenleving en daarbuiten. Met name de orthodoxe moraal in het persoonlijk en maatschappelijk leven staat hoog in zijn vaandel. Daarnaast is Patriarch Kyrill, mede vanwege zijn vorige functie, een internationaal georienteerd en open persoon, die met zijn ervaring in de oecumene ongetwijfeld een prominente rol zal gaan vervullen in de toekomstige interkerkelijke contacten en verhoudingen. Wij bidden dat God hem moge steunen in zijn moeilijke en zware taak en wensen hem nog vele jaren toe in voorspoed en gezondheid!

In tegenstelling tot wat er in de vorige kalender werd aangekondigd is er op zondag 29 maart geen dienst. In plaats daarvan vieren wij op zaterdag 28 maart ons parochiefeest in het bijzijn van Vladyko Simon.
      Vladyko Simon is een week in Nederland en dient op zaterdag 21 maart in de Nikolaasparochie Amsterdam, waar diakon Hildo Bos tot priester zal worden gewijd. Op zondag 29 maart dient hij in de kerk van de Heilige Alexander Nevsky in Rotterdam

Wij nodigen U daarom van harte uit op de viering van ons parochiefeest op zaterdag 28 maart. De Bisschoppelijke Liturgie vangt aan om 10.30h. Na de dienst is er een feestelijke agape.
      Zoals gewoonlijk willen wij de bisschop en de geestelijkheid en gelovigen van andere parochies gastvrij ontvangen. Daarom vragen wij U iets mee te nemen voor de tafel: vanwege het parochiefeest zijn vis, olie en wijn toegestaan.

Op dinsdag 7 april valt het feest van de Annunciatie van de Moeder Gods en het feest van onze patroonheilige Patriarch Tichon. Uw priester dient dan in Rotterdam, waar U ook welkom bent in de dienst. De Goddelijke Liturgie begint om 10.30h. Ook op deze dag is vis, olie en wijn toegestaan.

De diensten in april, mei en juni wijken enigszins af van ons normale ritme als gevolg van de Paasdatum, het parochiefeest van onze Servische broeders en de Pinksterdatum. Kijkt U dus goed op de kalender voor de diensten in de komende maanden.
      Net als vorig jaar hebben wij diensten op Palmzondag, Goede Vrijdag en op de Paasmiddag. Na de Paasvespers is er gelegenheid om de traditionele Paasgerechten te laten zegenen en houden wij een gezamenlijke Paasmaaltijd. Voor de Paasnachtdienst verwijzen wij U naar de orthodoxe parochies in St. Hubert en Eindhoven, het klooster in Asten of de Russische parochies in Amsterdam en Rotterdam.

Ook Pinksteren vieren wij in parochieverband. Na de Liturgie volgen dan de Vespers met de knielgebeden en daarna houden wij bij mooi weer een picknick achter de kerk.

Op 24 mei, direct na de Goddelijke Liturgie, houden wij onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Wij zullen U dan informeren over de stand van zaken m.b.t. een nieuwe kerk en de financien. Daarnaast wordt U uitgenodigd om mee te denken over de gang van zaken in onze parochie en de invulling van onze toekomst. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld aangezien de parochieraad alleen maar kan functioneren met Uw aller instemming. Iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt is welkom.

Op 20 december 2008, tijdens de viering van het feest van de Heilige Nikolaas in de parochie van Amsterdam, werd Uw priester, nog bij oekaze van de pas overleden Patriarch Alexis, door Aartsbisschop Simon tot aartspriester verheven.

Op zondag 11 januari 2009 vierden wij na de dienst onze Jolka voor jong en oud. Na het zingen van het tropaar en kondak van Kerstmis en de zegen van de priester genoten bijna 70 kinderen met hun ouders van de opvoering van een Russisch sprookje, zang, dans, spelletjes en optredens voor en door de kinderen. Er is met succes gezocht naar een goed evenwicht tussen het gebruik van de Russische en Nederlandse taal. Ook voor de ouders was er nog een hapje en een drankje. Een en ander vroeg om een gedegen organisatie en onder de bezielende leiding van Elena Elfrink en de medewerking van vele parochianen werd de dag tot een groot succes. Het is inmiddels duidelijk geworden dat onze Jolka in de Nijmeegse regio een bredere functie heeft gekregen dan alleen een parochieel gebeuren, maar onlangs heeft Patriarch Kyrill nog eens benadrukt, dat wij als orthodoxen veel meer naar buiten moeten treden en niet slechts binnen de grenzen van onze parochies ons geloof moeten belijden.

Op zondag 8 februari, het feest van de Nieuwe Martelaren en Belijders van Rusland, traden onze ‘Slavische lezer’ Andrej Makarov en zijn vrouw Natalia voor de Kerk in het huwelijk. Wij danken hun voor hun vele werk in de parochie en wensen hen nog vele jaren. Delen van de dienst en het huwelijk waren later in de week op de lokale Televisie te zien.

Ik wens U nog een goede voortzetting van de Vastentijd en een ingetogen Goede Week toe. En voor Pasen roep ik U vast toe: Christus is opgestaan!

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
    14 dec.: Anna Lomans.

In de kerkelijke echt verbonden door het sacrament van het huwelijk:
    8 febr.: Andrej en Natalia Makarov.
 

«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
bankrekeningnummer: 78.57.68.696

 Приход Московского Патриархата