HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 20 - September 2009.
 

 Beste parochianen en vrienden van de parochie,

 

Op 13 sept. vangen wij ons nieuwe kerkelijke jaar aan met een Goddelijke Liturgie en een moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar.
     Het afsmeken van Gods genade over de vorderingen in het geestelijk leerproces is niet slechts bedoeld voor de schoolgaande jeugd, maar in wezen voor iedereen. De mens is nooit af, hij is altijd in ontwikkeling. Vanaf de conceptie tot het sterven bevinden wij ons in een constant groei- en leerproces. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis hebben wij een goddelijke oorsprong, die wij voortdurend in onszelf moeten leren ontdekken. Zoals de Vaders zeggen: Met de zondeval van de mens zijn wij onze gelijkenis met God kwijtgeraakt, maar wij zijn nog steeds geschapen naar zijn beeld. Ons hele leven staat derhalve in het teken van een pelgrimstocht van het beeld naar de gelijkenis met God. En alleen in dit perspectief wordt onze geestelijke groei zinvol en hebben wij een doel voor ogen dat uitstijgt boven alle toevallige aardse doelstellingen die aan de vergankelijkheid onderhevig zijn.
     Zo was je in de sovjetunie pas een geslaagd mens op totaal andere gronden dan in het huidige Rusland. En ook in het Westen wordt het succes van een mens inmiddels afgemeten aan totaal andere maatschappelijke normen en waarden dan 50 jaar geleden. Maar ons groeien naar een volwaardig menszijn, het ontdekken van de goddelijke oorsprong in onszelf, waardoor wij als mens verre uitstijgen boven alle platgeslagen evolutionaire kwalificaties, is van alle tijden en legt de nadruk op het spirituele element in onze ontwikkeling. Want alle kennis die wij opdoen, op welk gebied dan ook, is zinloos en zelfs gevaarlijk, wanneer wij het niet plaatsen en gebruiken in het perspectief van de uiteindelijke bestemming van de mens. Een van de duidelijkste voorbeelden daarvan is de ecologische crisis, waarin de economische exploitatie van de door God gegeven schepping zich uiteindelijk tegen de mens zelf heeft gekeerd. Daarom zegt de Orthodoxe Kerk ook dat de ecologische crisis in de grond van de zaak een spirituele crisis is, die alleen maar op het spirituele niveau kan worden aangepakt. Daarom bidden wij voor een goede ontwikkeling van dit spirituele element, zowel bij de schoolgaande jeugd als bij onszelf, opdat de toekomstige wereld zich meer moge ontwikkelen in de richting van een aards paradijs, wat het eens was voor de val van de mens en het verlies van zijn gelijkenis met God, dan in de richting van een goddeloze evolutionaire vuilnisbak, waar het recht van de sterkste prevaleert en waaruit we uiteindelijk als zwervers zonder menselijke waardigheid vechtend de laatste bruikbare resten vissen.

In oktober ga ik op pelgrimage naar de heilige plaatsen in Griekenland en daarom wijken de diensten in oktober af van ons normale ritme. Op zondag 11 oktober, de tweede zondag van de maand, is er geen dienst, maar in plaats daarvan is er dienst op de eerste zondag: 4 oktober. Helaas kunnen wij daardoor niet de feesten vieren van de heilige Sergi van Radonezj en de heilige Tichon van Moskou, d.w.z. mijn naamdag en ons kleine parochiefeest, maar misschien kunnen wij daar op 25 oktober nog bij stilstaan.

Op 7 november is het Demetriuszaterdag, de gedachtenis van de overledenen. Daarom is er op zondag 8 november een Grote Panichida, waarin wij al onze overleden dierbaren zullen gedenken en bidden voor de loutering van hun zielen.

We besluiten de diensten dit kalenderjaar op zondag 27 december met de Goddelijke Liturgie en een moleben, waarin wij zullen bidden voor heil en voorspoed in het nieuwe jaar op alle gebieden, opdat het moge worden tot een waar Genadejaar des Heren.

Samen met een felicitatiebrief aan de nieuwe patriarch Kyrill, die ik namens de parochie in februari heb verstuurd en waarop wij al een bedankbrief hadden ontvangen, had ik zijn persoonlijke zegen gevraagd voor ons project voor een nieuwe Russische Kerk in Nijmegen. Inmiddels is daar via onze aartsbisschop Simon ook een antwoord op gekomen. Patriarch Kyrill geeft ons zijn zegen voor alle voorbereidende werkzaamheden voor de bouw of tot het verkrijgen van een eigen Russisch-orthodoxe kerk in Nijmegen en biedt daarbij ook zijn hulp aan. Wij zijn hem daarvoor uiterst erkentelijk en het geeft een nieuwe impuls aan onze pogingen ons plan te realiseren. Zijn hulp heeft ook te maken met het feit, dat alle Russisch-orthodoxe parochies en kloosters in de diaspora nu niet meer vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen van de Russische Kerk, maar onder de verantwoordelijkheid van de patriarch zelf. Dus na onze aartsbisschop Simon vallen wij rechtstreeks onder de patriarch, die daarvoor een nieuw secretariaat in het leven heeft geroepen onder de leiding van bisschop Mark van Jegorjev.
      Zoals U weet is een van de grote nieuwe uitdagingen van de Orthodoxe Kerk de organisatie en de status van de diocesen en parochies in de Westerse diaspora, waar alle oorspronkelijke Orthodoxe Landskerken naast elkaar hun eigen structuur in stand houden, hetgeen in principe strijdig is met de Orthodoxe ecclesiologie. Met name nu de Orthodoxe Kerken in het Westen, mede door de immigratie uit de van oorsprong orthodoxe landen enorm snel groeien en de Orthodoxe Kerk in het algemeen steeds meer een wereldkerk wordt, is dit een serieus probleem geworden. Over de oplossing daarvan verschillen met name de Patriarchaten van Constantinopel en Moskou nogal van mening, maar na de Vierde pre-conciliaire Conferentie in het Franse Chambesy over dit thema zijn er door de afgevaardigden van alle Orthodoxe Kerken algemeen aanvaarde uitgangspunten geformuleerd die uiteindelijk moeten leiden tot de definitieve oplossing van dit probleem. In ieder geval zullen de afzonderlijke diocesen wel autonoom blijven en verbonden aan hun Moederkerk. Maar zij zullen wereldwijd per regio worden verenigd in bisschoppenconferenties, waarin alle lokale canonieke orthodoxe bisschoppen zitting zullen hebben onder voorzitterschap van de bisschop van het Oecumenisch Patriarchaat (Constantinopel).
      Het is duidelijk dat patriarch Kyrill de buitenlandse diocesen en parochies onder zijn persoonlijke hoede houdt, totdat een definitieve oplossing is gevonden, ook wat betreft hun status binnen de organisatie van de Russische Kerk zelf.

Deze zomer hebben wij voor het altaar een prachtige zevenarmige kandelaar aangeschaft, waarmee de aankleding van de altaarruimte voor orthodox gebruik bijna is voltooid. In samenwerking met het bestuur van de Byzantijnse Kapel is inmiddels ook begonnen met het opknappen van de kapel. Nieuwe ikonen en ikonenlampjes zullen de kapel steeds meer gaan sieren en ook de altaarbekleding en het gordijn in de Koninklijke Poort zullen worden vernieuwd. Ons volgende project is het aankopen van mooie nieuwe kaarsenstandaards.

Mede in verband daarmee doe ik wederom een dringend beroep op U ons niet te vergeten bij Uw schenkingen aan goede doelen. Zoals ik in het begin van dit Rondschrijven al heb benadrukt, is het spirituele aspect van de menselijke samenleving minstens zo belangrijk voor de wereld als het materiele aspect. Daarom vragen wij aan U materiele hulp om het noodzakelijke gezamenlijke spirituele gebed in een waardige omgeving mogelijk te maken.

Ik hoop U allen op zondag 13 september weer te ontmoeten om gezamenlijk de Goddelijke Liturgie te vieren.

met Gods zegen,...

Aartspriester Sergi Merks

.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     28 juni: Timofej van Eck.

In de kerkelijke echt verbonden door het sacrament van het huwelijk:
     6 sept.: Hugo en Olga Spitzen

.

 

Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen
bankrekeningnummer: 78.57.68.696