HOME  
 KALENDER  
 NIEUWS  
 BISDOM  
 PATRIARCH  
 FOTOGALERIJ  
 ARTIKELEN  
 SOCIAAL  
CONCEPT  


 RECHTEN   
VAN DE MENS   LINKS   
 E-MAIL   RussianRU
NederlansNL
Rondschrijven nr. 24 - September 2010.
 

 Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In tegenstelling tot vorige jaren vieren wij de komende maanden onze diensten precies volgens schema: op de 2e, 4e en in oktober ook op de 5e zondag van de maand.
    Vrijdag 8 oktober is het herfstfeest van de Heilige Sergi van Radonezj, de naamdag van de rector en diverse andere parochianen en op zaterdag 9 oktober is het herfstfeest van onze patroonheilige, de Heilige Tichon. Daarom vieren wij op zondag 10 oktober ons Kleine Parochiefeest en de naamdag van vader Sergi. Na de Liturgie houden wij een moleben voor de Heilige Sergi en de Heilige Tichon, maar U kunt ook vooraf bij de priester of bij Larisa speciale heiligen opgeven die aan het moleben kunnen worden toegevoegd.
    Oktober telt dit jaar vijf zondagen, dus op 24 okt. en 31 okt. hebben wij twee diensten achter elkaar.

Aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar wil ik U nogmaals wijzen op een aantal gebruiken en gedragsregels van onze kerk.

 • Van mensen die de communie willen ontvangen wordt in ieder geval verwacht dat zij de canon en de gebeden voor de Communie hebben gelezen, zoals die in het gebedenboek staan, dat zij nuchter zijn vanaf middernacht, de gehele dienst bijwonen en naar de biecht gaan.
      Er zijn verschillende gebruiken met betrekking tot de voorbereiding op de Communie, waaronder het lezen van meerdere canons en een strenge vasten van meerdere dagen tot een week. Deze voorbereidingen stammen uit een tijd dat men zeer weinig de Communie ontving, vaak alleen op Pasen en soms op de grote feesten. Men ziet tegenwoordig in de meeste Orthodoxe Kerken de tendens om veel vaker de Communie te ontvangen, in vele gevallen zelfs iedere week of iedere dienst. Dat is een zeer positieve ontwikkeling, die veel meer recht doet aan de diepere betekenis van de Goddelijke Liturgie, waarin het ontvangen van de Communie het hoogtepunt en de vervulling van het Goddelijk Mysterie is.
      Zou men dan in alle gevallen aan deze strenge regels vasthouden dan zouden wij bijna constant in gebed zijn en voortdurend vasten. Uiteraard is dit ook de bedoeling van een goed Christelijk leven en wordt deze praktijk eigenlijk ook in de kloosters beoefend, maar voor degenen die in de wereld leven en een gezin en andere verplichtingen hebben kan dit een te zware opgave zijn die zijn doel voorbijschiet. Daarom raad ik U aan om Uw voorbereiding op de Communie af te stemmen op de regelmaat waarmee U de Communie ontvangt en de geestelijke staat waarin U verkeert en daarin een gulden middenweg te vinden die recht blijft doen aan de eerbied die men dient te betonen aan het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Christus Zelf en de vereiste reinheid van lichaam en ziel. En ook hierbij moeten wij in gedachte houden dat de regels van de Kerk altijd het uitgangspunt blijven van ons handelen en niet onze menselijke maat.
      Ook kinderen moeten langzaam in deze traditie worden opgevoed en zeker van kinderen boven de acht jaar mag worden verwacht dat zij nuchter zijn, de gehele dienst bijwonen en leren een biechtgesprek te voeren.
 • Zoals momenteel in veel parochies gebruikelijk is verwacht ik dat mensen die de Communie willen ontvangen in ieder geval voor de Evangelielezing in de kerk aanwezig zijn. Omdat veel parochianen van ver komen kan dit misschien soms moeilijk zijn, maar vraag dan in ieder geval tijdens de biecht de zegen om de Communie te mogen ontvangen.
 • In ons geval kan er alleen maar voor en tijdens de dienst biecht worden gehoord. Hoewel ik van ver kom, het hele altaar moet klaarmaken en de Proskomidie moet doen, probeer ik toch ruim voor de dienst te beginnen met biechthoren, hoewel dit niet altijd lukt. Daarom biechten de meeste mensen toch vlak voor de Communie. U begrijpt dat er dan geen uitgebreide biechtgesprekken kunnen plaatsvinden. De meeste parochianen biechten regelmatig en voor hen zijn een paar woorden voldoende, maar wilt U een uitgebreid biechtgesprek, bel dan van te voren de priester en zorg voor de dienst aanwezig te zijn, dan maak ik altijd tijd voor U vrij.
 • Na de dienst lezen wij altijd de Communiedankgebeden. Het is de bedoeling dat allen die de Communie hebben ontvangen, deze in stilte meebidden en dat de anderen deze stilte respecteren.
 • Dan wil ik U ook nog attenderen op het feit, dat er achter in de kerk geplastificeerde tweetalige teksten voorradig zijn van de Geloofsbelijdenis en het gebed voor de Communie. Wanneer U deze teksten nog niet uit Uw hoofd kent, vraag dan om zo’n tekst, want het is de bedoeling dat wij die gezamenlijk zingen of bidden.
 • Wij hebben de mooie traditie dat iedereen na afloop van de diensten wordt onthaald op een ware agape, waarbij zonder enige organisatie altijd voldoende eten en drinken aanwezig is. Daarvoor zijn wij iedereen zeer dankbaar, maar toch doe ik nog een beroep op U om ook het opruimen en schoonmaken niet te vergeten, omdat meestal dezelfde mensen deze taak op zich moeten nemen.
 • In de Russische Kerk wordt het roken rond het kerkgebouw als zeer oneerbiedig beschouwd. Wat andere gebruikers van de kapel ook mogen doen, wanneer wij onze diensten houden en ons antimension op het altaar ligt, wordt er rond de kerk niet gerookt, ook niet buiten bij de keuken. Rokers worden verzocht dit buiten het zicht van de kerk te doen, zodat anderen daar geen aanstoot aan kunnen nemen.

Tot slot vraag ik U weer om een geldelijke bijdrage voor onze parochie om onze activiteiten voort te kunnen zetten, want zoals U weet heeft de Kerk zowel een hemels als een aards aspect en op beiden moeten wij onze aandacht richten om Gods Rijk zichtbaar te laten worden.

Ik hoop dat wij een gezegend kerkelijk jaar tegemoet mogen zien in eendracht en in liefde,

met Gods zegen,...

Aartspriester Sergi Merks.

 
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»
 Приход Московского Патриархата