Rondschrijven nr. 30 - Maart 2012.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Ons parochiefeest, dat samenvalt met het feest van Annunciatie op 7 april, valt dit jaar op Lazaruszaterdag. Omdat de kapel dan niet beschikbaar is en het een week later al Pasen is vieren we het parochiefeest op de volgende dag 8 april, Palmzondag, op bescheiden wijze. Of de bisschop in de gelegenheid is om te komen is op dit moment nog niet bekend. In ieder geval hopen we toch wat gasten uit andere parochies te mogen verwelkomen.
      Vrijdagavond 6 april eindigt de Grote Vasten en vanwege het feest van Annunciatie is zowel op zaterdag als op Palmzondag vis en alcohol toegestaan. Dus voor de feesttafel op Palmzondag kunt U visgerechten bereiden. Voor de duidelijkheid: onze Palmzondag valt dit jaar op het Westers Paasfeest.

Op Goede Vrijdag, 13 april om half acht ’s avonds, vieren wij weer de gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Ik doe wederom een dringend beroep op U om op deze dienst aanwezig te zijn, omdat de diepere betekenis van Pasen alleen door het lijden en de kruisdood van Christus te begrijpen is en de dienst op Goede Vrijdag daarom onlosmakelijk verbonden is met de Paasnachtdienst, die ook begint met het zingen van de canon voor de epitaaf.
      Vergeet U ook niet om bloemen mee te nemen voor op de epitaaf, het graf van Christus. Deze bloemen, die op het graf zijn neergelegd, zullen dan tevens de versiering vormen van de kerk tijdens de viering van de Opstanding.

Dit jaar vieren wij voor de tweede maal de volledige Paasnachtdienst.
     Op zaterdagavond 14 april om 22.30h. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30h, wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsje-nitsa uit de kerk in het altaar wordt gebracht. Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30h. begint de Paas-liturgie, die tot ongeveer 3.00h. duurt. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
      Ten overvloede wijs ik U er op dat het ten alle tijden verboden is naast de kerk te parkeren op het priveparkeerterrein van de omwonenden. I.v.m. de Processie kunnen er ook geen auto’s worden geparkeerd voor de kerk. In de straten rondom is parkeergelegenheid genoeg.

De maand april heeft vijf zondagen. Op de vierde zondag, 22 april, is er geen dienst, maar wel op de vijfde zondag 29 april.

Op 27 mei, de vierde zondag van de maand, houden wij na de dienst onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om te praten over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Dit jaar hebben wij helaas op Pinksteren geen dienst, maar wij hopen na de laatste dienst van het seizoen, op 24 juni, een picknick te houden achter de kerk.

Het biechthoren in onze parochie blijft een probleem. Aan de ene kant willen we absoluut vasthouden aan het goede Russisch-Orthodoxe gebruik om te biechten voor het ontvangen van de Hl. Communie, aan de andere kant is het praktisch onmogelijk om aan iedereen voldoende aandacht te schenken omdat ik alleen dien. Ook voor de dienst is er niet altijd voldoende tijd omdat ik van ver kom en het altaar en de Proskomidie moet voorbereiden. Daarom vraag ik U nogmaals om mij van te voren te bellen wanneer U een uitgebreid biechtgesprek wilt, dan houd ik daar rekening mee en bent U ?s morgens voor de dienst de eerste. Aan mensen die biechten tijdens de dienst voor de Communie, vraag ik om kort en bondig te zijn en geen gesprek te verwachten. Hopelijk kunnen wij op deze manier deze kerkelijke traditie waardig in stand houden en niet altijd volstaan met een algemene biecht.

Daarnaast valt het mij op dat steeds meer mensen later komen en toch de Communie willen ontvangen. Ik weet dat velen van U van ver komen en het niet altijd lukt om op tijd te zijn, maar bedenkt U dan dat vader Johannes en ik nog de langste reis maken, resp. uit Amsterdam en Haarlem, en dat wij iedere zondag om negen uur al in de kerk zijn.
     U bent natuurlijk geheel vrij om later te komen of eerder weg te gaan, maar wanneer U de Communie wilt ontvangen dient U de gehele dienst aanwezig te zijn (dit geldt natuurlijk niet voor kleine kinderen). Mocht dat niet lukken (ook vanwege de kinderen), dan vraagt U in ieder geval de zegen aan de priester.

Tot slot doe ik weer een dringend beroep op U de parochie financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop U allen te zien op ons parochiefeest en verder wens ik U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast: Christus is opgestaan!

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.


«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»