Rondschrijven nr. 31 - Juni 2012.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In de maanden juli en augustus zijn er in onze kerk geen diensten. Dat wil echter niet zeggen dat de Orthodoxe Kerk in haar algemeenheid op vakantie is en dat wij ons “orthodox-zijn” even op een laag pitje kunnen zetten. Daarom roep ik U op om zoveel mogelijk diensten te blijven bijwonen in de parochies die in de zomerperiode open blijven, zoals het klooster in Asten en de parochie van de Hl. Nektarios in Eindhoven. Voor de feesten volgens de Juliaanse kalender verwijs ik U naar de parochies van het Moskous Patriarchaat in Amsterdam en Rotterdam, waar op zondag 19 augustus Transfiguratie wordt gevierd en op dinsdag 28 augustus het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.

De eerste dienst na de zomer is in onze kerk op zondag 9 september. Op die dag houden wij na de Liturgie een Moleben voor het begin van het nieuwe schooljaar. De laatste jaren valt mij op dat deze dienst zeer druk bezet is, maar dat er juist weinig kinderen aanwezig zijn, voor wie dit moleben in eerste instantie is bedoeld. Ik vraag U daarom die zondag met Uw hele gezin naar de dienst te komen om gezamenlijk Gods genade af te smeken voor een succesvol schooljaar voor de kinderen en succesvolle cursussen en examens voor de volwassenen.

Wij hebben op de derde zondag na Pinksteren, onze laatste dienst voor de vakantie, in het Evangelie gehoord: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en al het andere zal U erbij gegeven worden”. Wij moeten dus niet op de eerste plaats de aardse goederen die wij nodig hebben najagen en ons vervolgens bekommeren om onze ziel, want dan zijn wij al verblind en kunnen het Koninkrijk Gods niet eens meer ontdekken. God weet dat we de aardse goederen nodig hebben, maar wanneer wij ons allereerst op Hem richten, worden die ons vanzelf geschonken, want Hij is tenslotte de Schepper van alles.
     Dit geldt in even grote mate voor het verwerven van kennis. Alle kennis in de wereld kan een goede invloed op ons hebben, maar ook een slechte en wij kunnen onze kennis ten goede of ten kwade gebruiken. Daarom is kennis op zichzelf niet zomaar een positieve verworvenheid en kan het ons in sommige gevallen juist geheel verblinden. Wij moeten de kennis die ons wordt aangereikt in het juiste perspectief ontvangen en in het juiste perspectief gebruiken, d.w.z. in het perspectief van het Hemels Koninkrijk zoals wij dat hier op aarde met Gods hulp vorm trachten te geven. Daarom is het belangrijk ons eerst tot God te richten en Hem te vragen alle kennis die wij op school en in het leven opdoen in het juiste Goddelijke Licht te zien, zodat wij op deze wijze de ware wijsheid mogen ontvangen die ons op de juiste manier zal leiden in dit leven.

In september zijn er vijf zondagen, dus vieren wij op 23 september het nafeest van de Geboorte van de Moeder Gods en op 30 september het nafeest van Kruisverheffing, zodat wij toch in staat zijn de twee eerste grote feesten van het Kerkelijk Jaar te vieren.

Het is ieder jaar weer en verrassing op welk moment ons parochiefeest in de Paascyclus valt. Dit jaar viel het precies op Lazaruszaterdag maar wij hebben besloten het te vieren op Palmzondag. Daardoor kon bisschop Simon niet aanwezig zijn en ook leden van de geestelijkheid uit andere parochies waren natuurlijk niet in de gelegenheid om ons op die dag te bezoeken. Toch mochten wij enkele gasten verwelkomen en was het vieren van ons parochiefeest in eigen kring ook een bijzonder feestelijke ervaring.

Ook op de diensten van Goede Vrijdag en de Paasnacht kijken wij met vreugde terug. Het was nu de tweede keer dat wij de Paasnacht in eigen kring konden vieren en net als vorig jaar werd het een groot feest en een prachtige dienst, die feestelijk werd gedragen door de geestelijkheid, de lezers en altaardienaren en de spirituele begeleiding van het koor o.l.v. matoesjka.

Op zondag 27 mei hielden wij na de Goddelijke Liturgie onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Ondanks het feit dat het Westers Pinksteren was en prachtig weer, was de opkomst onverwacht groot. Het was weer een zeer constructieve vergadering, waarin o. a. het financieel verslag van onze penningmeester, na gecontroleerd te zijn door de kascommissie, werd goedgekeurd. De rector deed verslag van de ontwikkelingen in de parochie van het afgelopen jaar en bedankte iedereen voor zijn of haar inzet voor het welzijn van de parochie. Gerard Damen werd herbenoemd als penningmeester en de benoeming van Natatalia de Wolf als secretaris werd voor de komende twee jaar bevestigd. Ook werden de positieve ontwikkelingen geschetst m.b.t. de bouw van een eigen kerk.

Inmiddels bevinden de gesprekking met de Heilig Landstichting zich in een nieuw positief stadium en zijn er al praktische afspraken gemaakt voor het verdere verloop van de procedure. Op zondag 10 juni hielden wij daarom een Moleben voor de Heilige Spiridon de Wonderdoener om zijn voorspraak te vragen voor een goede afloop.

Zoals ieder jaar vraag ik U de parochie in de zomer niet te vergeten en een bijdrage te storten op onze rekening Postgiro 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon, omdat onze vaste inkomsten uit de diensten komen te vervallen.

Ik wens U een goede en gezegende vakantieperiode toe en hoop U weer op 9 september in de kerk te ontmoeten,

met Gods zegen
Aartspriester Sergi Merks.


«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»