Rondschrijven nr. 34 - Maart 2013.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Wij nodigen U allen van harte uit op ons parochiefeest op zondag 7 april, het feest van Annunciatie, de gedachtenis van de heilige Tichon en de zondag van Kruisverering. De bisschoppelijke Liturgie, gecelebreerd door onze aartsbisschop Simon, begint om 10.30h. Tijdens deze dienst zal Wladimir Timmer tot diaken worden gewijd.
Na de dienst is er een feestelijke ontvangst.

Ons parochiefeest, dat samenvalt met het feest van Annunciatie op 7 april, valt dit jaar precies op de zondag van Kruisverering. Hoewel dat de eerste zondag van de maand is, waarop we normaal geen diensten hebben, kunnen we het feest toch voor de eerste maal op de dag zelf vieren, aangezien de Byzantijnse Kapel die dag vrij is. Ondanks het feit dat het feest op zondag wordt gevierd, hopen we toch dat er enkele geestelijken en parochianen van andere parochies als gast aanwezig kunnen zijn, temeer daar onze Wladimir Timmer, inmiddels al vierdejaars student aan het Geestelijk Seminarie in St. Petersburg, tot diaken zal worden gewijd.
     Ook wordt tijdens deze dienst Gabriel van Oostrom tot hypodiaken gewijd en Andrej Makarov tot lector. Zo krijgt onze parochie een steeds steviger basis om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren en het aantal diensten uit te breiden, het liefst in een eigen kerk.
     Vanwege het feest van Annunciatie en de viering van ons parochiefeest is die dag het gebruik van vis en alcohol toegestaan. Dus voor de feesttafel kunt U visgerechten bereiden.

Dit jaar zijn er vijf weken verschil tussen de viering van het Westers en het Orthodoxe Pasen. Wanneer men hier Pasen viert, staan wij pas aan het begin van onze Grote Vastentijd!

Op Goede Vrijdag, 3 mei om half acht ’s avonds, vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Ik doe wederom een dringend beroep op U om op deze dienst aanwezig te zijn, omdat de diepere betekenis van Pasen alleen door het lijden en de kruisdood van Christus te begrijpen is en de dienst op Goede Vrijdag daarom onlosmakelijk verbonden is met de Paasnachtdienst, die ook begint met het zingen van de canon voor de epitaaf.
     Vergeet U ook niet om bloemen mee te nemen voor op de epitaaf, het graf van Christus. Deze bloemen, die op het graf zijn neergelegd, zullen dan tevens de versiering vormen van de kerk tijdens de viering van de Opstanding.

In de nacht van 4 op 5 mei vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdagavond 4 mei om 22.30h. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30h., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjenitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd. Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30h. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00h. zal duren. In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
     Ik wijs U er nogmaals op dat het ten alle tijden verboden is naast de kerk te parkeren op het priveparkeerterrein van de omwonenden. I.v.m. de Processie kunnen er ook geen auto’s worden geparkeerd voor de kerk. In de straten rondom is parkeer-gelegenheid genoeg.

Onze eerstvolgende dienst na Pasen is op 26 mei. Na de dienst op 9 juni vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om te praten over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Pinksteren valt op 23 juni, precies op de vierde zondag van de maand, zodat wij dit jaar het feest weer in onze kerk kunnen vieren en gezien de late datum zal het ook geen probleem zijn om na de dienst onze Pinksterpicknick achter de kerk te houden.

Aangezien juni 5 zondagen telt, sluiten we het seizoen af met een Goddelijke Liturgie op 30 juni.

Op 13 januari vierden wij de Teruggave van Kerstmis. Na de dienst vond onze Jolkaviering plaats in de kerkruimte. Vadertje Vorst, Snegoerotsjka en de boze fee vermaakten de kinderen uitstekend en ook de cadeautjes vielen goed in de smaak. Ook de volwassenen werden niet vergeten, zij werden ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar getrakteerd op een glas champagne, speciaal door vader Sergi uit Frankrijk meegenomen.

Op het feest van de teruggave van Theofanie, waarop bij ons de Grote Waterwijding plaatsvond, mochten wij vader Radu uit het klooster van Bussy in Frankrijk verwelkomen, die speciaal was overgekomen om de doop van Maria, de dochter van Wladimir en Ljoedmila Timmer bij te wonen. Hij celebreerde samen met vader Sergi de diensten en velen waren verheugd hem in Nijmegen te zien.

Vergeet U niet ons financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons postgironummer 1980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop U allen te zien op ons parochiefeest en verder wens ik U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast:

Christus is opgestaan!

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door de dienst van de Opname van Bekeerlingen:
     23 dec.: Joeri Ivanov.
Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     27 jan.: Maria Timmer.
     24 febr.: Wladimir, Aleksander en Maksim van Wraaldenhoven.
«Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen»