Rondschrijven nr. 38 - Maart 2014.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Wij nodigen U allen van harte uit op ons parochiefeest op Palmzondag 13 april.
Wij vieren dan tevens het einde van de 40-daagse vastentijd.
Na de dienst is er een feestelijke maaltijd.

Op Palmzondag is het gebruik van vis en alcohol toegestaan. Dus voor de feesttafel kunt U visgerechten bereiden.

Ik wijs U erop dat dit jaar Westers en Orthodox Pasen samenvallen.

Op Goede Vrijdag, 18 april vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Maar in tegenstelling tot vorige jaren begint de dienst al om 18.30h! Na ons om 22.00h. vieren de Serven dan hun dienst. Ik doe wederom een dringend beroep op U om op deze dienst aanwezig te zijn, omdat de diepere betekenis van Pasen alleen door het lijden en de kruisdood van Christus te begrijpen is en de dienst op Goede Vrijdag daarom onlosmakelijk verbonden is met de Paasnachtdienst, die ook begint met het zingen van de canon voor de epitaaf.
      Vergeet U ook niet om bloemen mee te nemen voor op de epitaaf, het graf van Christus. Deze bloemen, die op het graf zijn neergelegd, zullen dan tevens de versiering vormen van de kerk tijdens de viering van de Opstanding, zodat ook zij een verbinding vormen tussen Goede Vrijdag en de Verrijzenis.

In de nacht van 19 op 20 april vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdagavond 19 april om 22.30h. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30h., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjenitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.

Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30h. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00h. zal duren. In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht, de Communie ontvangt en op zaterdagavond vanaf 20.00h. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.

Ik wijs U er nogmaals op dat het ten alle tijden verboden is naast de kerk te parkeren op het priveparkeerterrein van de omwonenden. I.v.m. de Processie kunnen er ook geen auto’s worden geparkeerd voor de kerk. In de straten rondom is parkeergelegenheid genoeg.

Onze eerstvolgende dienst na Pasen is op 11 mei. Na de dienst op 25 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om te praten over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Pinksteren valt op 9 juni, precies op de tweede zondag van de maand, zodat wij dit jaar het feest weer in onze kerk kunnen vieren en bij goed weer onze Pinksterpicknick achter de kerk kunnen houden.

Aangezien juni 5 zondagen telt, sluiten we het seizoen af met een Goddelijke Liturgie op 29 juni.

Zondag 12 januari vierden wij het nafeest van Kerstmis en onze Jolkaviering. Wij danken Natalia en Galina hartelijk voor hun voorbereidingen van het kinderprogramma met gezang en toneelstukjes. Na afloop werd er weer door de volwassenen geklonken op het Nieuwe Jaar.

Op de zondag na Theofanie, waarop bij ons de Grote Waterwijding plaatsvond, werd ik na mijn hartoperatie bijgestaan door vader Artemi uit Eindhoven, die in de Parochie van de Geboorte in Antwerpen dient. Na de Grote Waterwijding doopte hij nog drie kinderen in het nieuw gewijde water. Wij danken hem hartelijk voor zijn hulp en wij hopen hem vaker bij ons te zien.

Ook danken wij vader Anton voor zijn hulp op 9 februari, toen ik vanwege mijn gezondheidstoestand niet aanwezig kon zijn.

De kinderkatechese is op verzoek van ouders niet meer tijdens de dienst, maar direct na de Communie. Maar ik wil de ouders met jonge kinderen er wel op wijzen dat men rekening moet houden met de andere gelovigen. Ik heb al eerder gezegd dat het er niet om gaat dat de kinderen de hele dienst bijwonen, want bijna geen klein kind kan zich zolang rustig houden, maar dat U ze indien nodig even mee naar buiten neemt of naar de keukenruimte, zodat ze in de kortere tijd dat ze in de dienst zijn langzaam kunnen leren dat de kerk geen kinderspeelplaats is, maar een plaats van eerbied en gebed. Ook dat hoort bij de religieuze opvoeding.

Aangezien de inkomsten tijdens de diensten vaak lager zijn dan de onkosten vraag ik U ons ook buiten de diensten financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons
     IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik hoop U allen te zien op ons parochiefeest en verder wens ik U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast:

met Gods zegen,
Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     26 jan.: Sophie Meeuwsen; Daniel Arts, Yulia Wilting.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A