Rondschrijven nr. 46 - maart 2016.

 

 

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Op donderdag 7 april is het feest van de Annunciatie van de Moeder Gods en het feest van de heilige Tichon, Patriarch van Rusland, ons Parochiefeest.
      Wij vieren dit feest op zaterdag 9 april in het bijzijn van Vladyka Simon. De Bisschoppelijke Liturgie begint zoals gewoonlijk om 10.30u. en na afloop is er een feestelijke bijeenkomst. Wij vragen U allen om wat mee te nemen voor de feestelijke maaltijd. In verband met ons Parochiefeest is op deze dag wijn en vis toegestaan.

Wij nodigen iedereen van harte uit bij dit feest aanwezig te zijn, met name ook de geestelijkheid en parochianen van andere parochies, om tezamen de Goddelijke Liturgie te vieren.

Op zondag 10 april is er in onze Parochie geen dienst. Vladyka Simon dient dan samen met Metropoliet Athenagoras in de Griekse kerk in Rotterdam.

Op onze vorige Algemene Parochievergadering hebben wij besloten ons Parochiefeest naar een andere datum te verplaatsen omdat het feest op 7 april i.v.m. de wisselende Paascyclus soms op moeilijke momenten in de Grote Vasten of de Lijdensweek en zelfs in de Paasweek valt, waardoor ook de bisschop maar zelden aanwezig kan zijn. Met de zegen van Vladyka Simon is ons Parochiefeest vanaf het volgende Kerkelijke Jaar verplaatst naar het feest van de uitverkiezing tot Patriarch in 1917 op 18 november.

Op 17 april, de vijfde zondag van de Grote Vasten (Maria van Egypte) hebben wij ’s middags om 16.00u. de dienst van de Algemene Ziekenzalving, zoals deze ieder jaar wordt voltrokken gedurende de Grote Vasten en de Lijdensweek. De Algemene Ziekenzalving is ter genezing van ziel en lichaam van alle aanwezigen en bestaat uit zeven zalvingen en gebeden met Apostel- en Evangelielezingen. Aangezien de Ziekenzalving een sacrament is, kan het alleen maar aan orthodoxe gelovigen worden toegediend. Verder draagt deze dienst een vergevingskarakter en wordt op het einde aan iedereen de absolutie verleend. Wanneer U de Ziekenzalving hebt bijgewoond, dan kunt U met Pasen de Communie ontvangen als er zich geen andere mogelijkheden tot biechten meer voordoen.

Op Goede Vrijdag, 29 april vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. Net als vorig jaar begint de dienst al om 18.30u! Na ons om 22.00u. vieren de Serven dan hun dienst. Om ten volle getuige te kunnen zijn van Christus’ Opstanding is het ook belangrijk getuige te zijn van Zijn Graflegging. Vergeet U dan ook niet om bloemen mee te nemen voor op de Platsjtsjanitsa, het graf van Christus, die wij dan op Pasen weer kunnen gebruiken voor de versiering van de kerk.

In de nacht van 30 april op 1 mei vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdag-avond 30 april om 22.30u. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30u., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjanitsa vanuit het mid-den van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.
      Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30u. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00u. zal duren.
      In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht, de Communie ontvangt of bij de Ziekenzalving bent geweest en op zaterdagavond vanaf 20.00u. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen. Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.
      Het is verboden op het pad naar de kerk te parkeren en bovendien moet de inrit vrij blijven in verband met de Processie. In de straten rond de kerk is genoeg parkeergelegenheid.

Na de dienst op 29 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

Helaas valt Pinksteren dit jaar in een weekend dat wij geen diensten hebben, maar wij hopen het seizoen feestelijk af te sluiten met een picknick na afloop van de laatste dienst op zondag 26 juni.

De eerste dienst na de vakantie is op zondag 28 augustus, het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.

TTot slot vraag ik U ons ook buiten de diensten financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons banknummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast

Christus is opgestaan!

Aartspriester Sergi Merks.


Opgenomen in de Orthodoxe Kerk door het Mysterie van de Doop en de Hl. Myronzalving:
     31 jan.: Petrus (Frans) Mater.

Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A