Rondschrijven nr.54 ~ Maart 2018.

 

     

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Begin januari werd bekend dat bij besluit van de Heilige Synode aartsbisschop Simon is ontheven van zijn taak als waarnemend bisschop van het diocees Den Haag en Nederland en dat in zijn plaats is benoemd aartsbisschop Elisey, die hiervoor aartsbisschop was van het diocees van Sourozj in Londen. Op de website staat de biografie van onze nieuwe bisschop.

Zondag 14 januari vierden wij het feest van de Besnijdenis des Heren en de gedachtenis van de heilige Basilius de Grote. Daarna vierden wij het Russische Nieuwjaar met onze traditionele Jolka voor jong en oud. Ook dit jaar was het weer een groot succes dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Op zondag 28 januari diende aartsbisschop Elisey in Nijmegen om kennis te maken met onze parochie. Na de Goddelijke Liturgie voltrok hij de Kleine Waterwijding. Daarna was er een kleine ontvangst en vervolgens bezocht hij nog de plek waar wij onze nieuwe kerk hopen te bouwen.

Zondag 25 maart hebben wij helaas geen dienst i.v.m. een dienst op die dag van de Katholieken van de Byzantijnse ritus. Daarvoor in de plaats kunnen we op 1 april Palmzondag vieren (Westerse Eerste Paasdag).

Maandag 2 april om 16.00u. (Westerse Tweede Paasdag), de eerste dag van de Goede Week is er de Algemene Ziekenzalving voor lichaam en geest. Hieraan kunnen alleen orthodoxe gelovigen deelnemen! (onthouding van vlees).

Op Goede Vrijdag, 6 april vieren wij als gewoonlijk een gecombineerde dienst van de Uitdraging van de Epitaaf en de Graflegging des Heren met processie rond de kerk. De dienst begint om 18.30u! Na ons om 22.00u. vieren de Serven dan hun dienst.
      Om ten volle getuige te kunnen zijn van Christus’ Opstanding is het ook belangrijk getuige te zijn van Zijn Graflegging. Vergeet U dan ook niet om bloemen mee te nemen voor op de Platsjtsjanitsa, het graf van Christus, die wij dan op Pasen weer kunnen gebruiken voor de versiering van de kerk.
      Omdat het feest van de Verkondiging met de gedachtenis van de heilige Tichon dit jaar op Stille Zaterdag valt zullen de Metten op Goede Vrijdag 's avonds (waarin de processie met de Epitaaf) een ander karakter hebben dan normaal en dienen wij niet in het zwart, maar in het paars.

In de nacht van 7 april op 8 april vieren wij onze Paasnachtdienst. Op zaterdagavond 7 april om 22.30u. begint de lezing uit het boek van de Handelingen der Apostelen, die door de parochianen afwisselend in hun eigen taal wordt gelezen. Als U wilt lezen neemt U dan een Nieuwe Testament mee in Uw eigen taal. De Paasnachtdienst begint om 23.30u., wanneer de Canon van Stille Zaterdag wordt gezongen en de Plasjtsjanitsa vanuit het midden van de kerk in het altaar wordt gebracht, waar hij de gehele Paastijd op het altaar zal blijven liggen en waarop de Goddelijke Liturgie zal worden gevierd.
     Om 12 uur ’s nachts vindt de Paasprocessie plaats rond de kerk. Daarna volgen de Metten en de Uren en rond 1.30u. begint de Paasliturgie, die tot ongeveer 3.00u. zal duren.

In de Paasnacht is er geen gelegenheid tot biechten meer en ook worden er geen prosforen verkocht. Als U bij ons regelmatig biecht en de Communie ontvangt en op zaterdagavond vanaf 20.00u. niet meer heeft gegeten, kunt U de Communie ontvangen.
     Na de Liturgie worden de Paasgerechten en de tafels voor de Paasmaaltijd gezegend. Er is in ieder geval de gelegenheid om in de kerk te blijven tot het openbaar vervoer op zondagochtend weer gaat rijden.

Het is verboden op het pad naar de kerk te parkeren en bovendien moet de inrit vrij blijven in verband met de Processie. In de straten rond de kerk is genoeg parkeergelegenheid.

Op zondag 29 april hoopt aartsbisschop Elisey bij ons de Goddelijke Liturgie te vieren.

Op 27 mei vieren wij Pinksteren met na afloop de Vespers met de knielgebeden. Dit is de eerste keer dat wij na Pasen weer mogen knielen. Wij hopen met goed weer dat we na de dienst naar buiten kunnen voor onze jaarlijkse barbecue.

Na de dienst op 10 juni vindt onze jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats. Naast de financiele verantwoording is er dan ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over het parochiele leven en vragen te stellen over de gang van zaken. Wij nodigen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt uit om deze belangrijke vergadering (de hoogste autoriteit in onze parochie) bij te wonen.

De laatste dienst voor de vakantieperiode is op zondag 24 juni en de eerste dienst na de vakantie is op zondag 26 augustus, de teruggave van het feest van Transfiguratie.

Tot slot vraag ik U ons ook buiten de diensten financieel te blijven steunen. U kunt Uw periodieke bijdrage storten op ons banknummer IBAN NL 55 INGB 0001980837, t.n.v. Rus. Orth. Parochie Hl. Tichon.

Ik wens U nog een goede voortzetting van de Vastentijd toe. En voor Pasen alvast:

Christus is opgestaan!,

met Gods zegen,

Aartspriester Sergi Merks.

.
Rekeningnummer van de Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen:
IBAN NL 10 SNSB 0859944263
BIC SNSBNL 2A
Rekeningnummer van de Parochie van de Hl. Tichon:
IBAN NL 55 INGB 0001980837
BIC INGBNL 2A
ANBI   RSIN nummer: 851031845