ANBI
Statutaire naam Parochie: Russisch Orthodoxe Parochie van de Heilige Tichon Patriarch van Moskou.
RSIN nummer: 851031845
Bezoekadres: Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen
Postadres (rector): Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.
Telefoon (rector): 023-5325355.
E-mail:
Samenstelling Kerkbestuur: Voorzitter (rector);
Secretaris;
Penningmeester;
1 algemeen lid;
2 diakens.
Beloningsbeleid: Er vindt geen bezoldiging plaats van geestelijkheid, bestuursleden of andere medewerkers.
Wel worden gedeclareerde reis/onkosten ten behoeve van de Parochie vergoed.
Doelstelling: De Parochie stelt zich ten doel Liturgische diensten te verzorgen volgens de Russisch-Orthodoxe traditie; het toedienen van de Sacramenten; het geven van pastorale en diaconale hulp aan orthodoxe gelovigen.
Beleidsplan: 2 à 3 zondagen per maand en op sommige Grote Feesten wordt de Goddelijke Liturgie gevierd, meestal gevolgd door extra gebedsdiensten en diensten voor de overledenen. Tijdens de diensten wordt er kinderkatechese gegeven.
Daarnaast worden er kinderen gedoopt of volwassenen aangenomen in het Orthodoxe geloof; huwelijken voltrokken en uitvaartdiensten verzorgd.
De Parochie is tweetalig (Rus.-Ned.) en beoogt tevens een ontmoetingsplek te zijn voor verschillende nationaliteiten, verenigd in één geloof.
De Parochie is lid van de lokale Raad van Kerken.
Aantal ingeschreven leden: De Parochie kent geen ingeschreven leden.
Aantal regelmatige bezoekers: ± 60 op gewone zondagen.
Annexe instelling: Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen.Russisch Orthodoxe Kerk Hl. Tichon, Nijmegen.
Beknopt financieel overzicht 2016

Inkomsten:
Vaste bijdragen, collectes, giften, etc. € 5.615,-
Verkoop kaarsen, prosfora’s, iconen. € 8.170,-
Overige inkomsten € 597,-
Totaal inkomsten € 14.382,-
 
Uitgaven:
Vaste lasten (huur kapel, reisk.priester, etc.). € 4.955,-
Koorkosten € 2.742,-
Kosten bestuur, administratie, drukwerk, etc. € 1.512,-
Liturgie benodigdheden, inkoop kaarsen, inkoop winkel € 964,-
Overige uitgaven, diaconie, etc. € 2.278,-
Spaarrekening ten behoeve van de reserve € 1.931,-
Totaal uitgaven € 14.382,-