ANBI "Russisch Orthodoxe Parochie Nijmegen"
Statutaire naam Parochie: Russisch Orthodoxe Parochie van de Heilige Tichon Patriarch van Moskou.
RSIN nummer: 851031845
Bezoekadres: Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen
Postadres (rector): Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede.
Telefoon (rector): 023-5325355.
E-mail:
Samenstelling Kerkbestuur: Voorzitter (rector);
Tweede priester;
Kerkvoogd;
Secretaris;
Penningmeester;
Diaken.
Beloningsbeleid:

De parochie kent geen medewerkers in loondienst.

De geestelijkheid en de andere leden van het bestuur hebben recht op een (onkosten)vergoeding voor hun verleende diensten.
Ook medewerkers die in opdracht van het bestuur bepaalde taken binnen de parochie uitvoeren kunnen recht doen gelden op een vergoeding, wanneer de financiële situatie dat toelaat.

Doelstelling: De Parochie stelt zich ten doel Liturgische diensten te verzorgen volgens de Russisch-Orthodoxe traditie; het toedienen van de Sacramenten; het geven van pastorale en diaconale hulp aan orthodoxe gelovigen.
Beleidsplan: 2 à 3 zondagen per maand en op sommige Grote Feesten wordt de Goddelijke Liturgie gevierd, meestal gevolgd door extra gebedsdiensten en diensten voor de overledenen. Tijdens de diensten wordt er kinderkatechese gegeven.
Daarnaast worden er kinderen gedoopt of volwassenen aangenomen in het Orthodoxe geloof; huwelijken voltrokken en uitvaartdiensten verzorgd.
De Parochie is tweetalig (Rus.-Ned.) en beoogt tevens een ontmoetingsplek te zijn voor verschillende nationaliteiten, verenigd in één geloof.
De Parochie is lid van de lokale Raad van Kerken.
Aantal ingeschreven leden: De Parochie kent geen ingeschreven leden.
Aantal regelmatige bezoekers: ± 60 op gewone zondagen.
Annexe instelling: Stichting Orthodox Kerkgebouw Nijmegen.Russisch Orthodoxe Kerk Hl.Tichon, Nijmegen
beknopt financieel overzicht 2023

Inkomsten:
Vaste bijdragen, collectes, giften, etc.
€ 10.392,00
Opbrengst kaarsen, prosfora’s, winkel
€ 10.894,00
Overige inkomsten
€    396,00
 
Totaal inkomsten
€ 21.682,00
 
Uitgaven:
Vaste lasten, huur kapel, reisk. priester, etc.
€ 8.258,00
Koorkosten
€ 780,00
Kosten bestuur, administratie, drukwerk, etc.
€ 758,00
Aanschaf Liturgie benodigdheden, kaarsen, winkel
€ 2.389,00
Overige uitgaven, diaconie, etc.
€ 1.920,00
Vrijwillige bijdrage aan Bisdom
€ 300,00
Reservering
€ 7.277,00
Totaal uitgaven
€ 21.682,00

 


Last Update: 29-05-2024